MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
691865
image1 image2 image3

Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna

Powiększ

Tytuł projektu: Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna

Gmina Tuczna otrzymała na realizację przedmiotowego projektu dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 20014-2020 w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 1 922 190, 00 zł. Wartość całkowita projektu to 2 734 505, 82 zł.

Projekt zakłada powstanie 133 instalacji kolektorów słonecznych, 8 kotłów na biomasę i 88 pomp ciepła o łącznej mocy 1,127895MW, które wykorzystywane będą do uzyskania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo w projekcie zaplanowano zadania towarzyszące (opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego, nadzór inwestorski, wykonanie platformy internetowej zarządzającej energią w oparciu o technologię TIK oraz przeprowadzenie promocji, a także zarządzanie projektem).

Celem głównym projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy a jego głównym rezultatem jest szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych o 369,23 tony ekwiwalentu CO2 / rok.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz obniżenia kosztów wytwarzania energii. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Tuczna jest szczególnie korzystne ze względów ekologicznych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pozwala na zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz innych substancji szkodliwych emitowanych do atmosfery (pyłów, tlenków siarki (SOx), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO) i dwutlenku węgla (CO2). Korzystanie z energii odnawialnej pozwala nie tylko zredukować emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale także uregulować stosunki wodne oraz zmniejszyć ilość innych odpadów wytwarzanych w procesie przetwarzania tradycyjnych surowców energetycznych. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przekłada się jednocześnie na wzrost atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych regionu.