MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
640359
image1 image2 image3

Zawiadomienie

Powiększ

ZAWIADOMIENIE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ
OD 01.04.2019 r.

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr IV/28/19 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r., poz. 1085 ) - Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

- odpady zbierane w sposób selektywny – 3 zł miesięcznie za osobę,

- odpady zbierane w sposób nieselektywny – 12 zł miesięcznie za osobę.

Opłatę należy wpłacać w terminach:

I kwartał – 15 marzec (obejmuje m-ce styczeń, luty, marzec)

II Kwartał – 15 maj (obejmuje m-ce kwiecień, maj, czerwiec)

III kwartał – 15 wrzesień (obejmuje m-ce lipiec sierpień, wrzesień)

IV kwartał – 15 listopad (obejmuje m-ce październik, listopad, grudzień

na rachunek bankowy Urzędu Gminy Tuczna 53 8025 0007 0550 0286 2000 0010 lub u sołtysów.

Zgodnie z przytoczonym powyżej przepisem nową opłatę wyliczono jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji.

Nadmienia się, iż właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującej okres od 1 kwietnia 2019 r. w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki. Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy Tuczna.

 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk