MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
654534
image1 image2 image3

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

Powiększ

OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 Na podstawie art. 25-28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017r. Nr 175 poz. 1769 ze zm.)

Wójt Gminy Tuczna

ogłasza

otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

 

I          Rodzaje zadań:

  1. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci specjalnej troski, które ze względu na stan zdrowia lub upośledzenie umysłowe wymagają wielospecjalistycznej opieki rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej, a są tej pomocy pozbawione.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są zadaniem zleconym gminie;

            

II         Podmioty uprawnione do złożenia oferty  na wykonanie zadań

 

  1. organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

 

III       Wysokość dotacji na realizację zadań w 2018 roku

 

-  specjalistyczne usługi dla dzieci specjalnej troski na kwotę 49 800 zł.

                         Przewidywana kwota realizacji:

 -  specjalistyczne usługi dla dzieci specjalnej troski  49 800 zł

             Wysokość dotacji ustalono w oparciu o wytyczne do projektu budżetu na 2018 r.
 Zastrzega się zmianę wysokości dotacji w przypadku nieprzewidzianej w czasie ogłoszenia konkursu zmiany wysokości planowanych wydatków na ten cel.

 IV Warunki przyznania dotacji

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty konkurs ofert i podpisania umowy o realizację zadania.

Oferta na realizację jednego z zadań wymienionych w cz.1 powinna zawierać:

1.      szczegółowy zakres proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

2.      informację o terminie i miejscu realizacji zadania,

3.      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,

4.      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizacje zadania,

5.      informację  o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

6.      inne informacje, które zadaniem oferenta miały znaczenie przy wyborze oferty.

 

Do oferty należy dołączyć:

-          sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok,

-          uwierzytelnioną kserokopię statutu lub regulaminu organizacyjnego,

-          aktualny opis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

-          oświadczenie osób reprezentujących organizację pozarządową o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku.

 

Podmiot ubiegający się o realizowanie zadania składa ofertę druku, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. z 2016r., poz. 1300).

V Termin i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji zadań, o których mowa w cz. I ustala się na okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.

Zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej.

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 Nr 189, poz.1598 z późn. zm.).

Dotacja na realizację zadania przekazywana będzie w odstępach miesięcznych po przedłożeniu przez wykonującego zadanie rachunku  o wysokości poniesionych wydatków.

VI Termin składania ofert

Oferty należy składać do 12 stycznia 2018 r. do godz.14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznej lub przesłać pocztą ( decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych”.

VII Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 15 stycznia 2018 r. o godz.10.00
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznej. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tuczna oraz na stronie BIP Tuczna. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona zespół opiniujący powołany przez Wójta Gminy Tuczna.

Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:

-          formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty,
o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,

-          merytoryczne – zespół opiniujący dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

         cenę usługi za 1 godzinę,

         doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania – podmiot przystępujący do konkursu powinien posiadać co najmniej 5- letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuńczych,

         realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków,

         posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

 

Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji zostaną odrzucone.

Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa
o realizację zadania.

VIII Osoba uprawniona do udzielania informacji związanych z konkursem:

Kierownik GOPS w Tucznej – Małgorzata Zińczuk tel. 83 3771001

 

Tuczna, dnia 20.12.2017 r.                                                   Wójt Gminy Tuczna

                                                                                                 Zygmunt Litwiniuk