MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
506024
image1 image2 image3

III Turniej Halowy Piłki Nożnej

 

REGULAMIN I ZGŁOSZENIA


 

Obwieszczenie 25 stycznia 2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i wniosku Wójta Gminy Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Modernizacji hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianie wodomierzy „

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że  w dniu 25 stycznia 2016r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w powyższej sprawie.

Decyzja jest dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczna, pokój nr 15 od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 – 15:30.

                                                                                           WÓJT GMINY TUCZNA

                                                                                           Zygmunt Litwiniuk

 


 

Ankietowe badania rolne

 

Informacja o projekcje OHP

 

Zajęcia sportowe

Harmonogram prowadzonych zajęć sportowych dla dorosłych w Zespole Szkół w Tucznej.

 

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINY

FORMA ZAJĘĆ

UCZESTNICY

PROWADZĄCY

PONIEDZIAŁEK

16.30-18.00

FITNESS / ZUMBA

DOROŚLI

SYLWIA NOWOSAD

WTOREK

X

X

X

X

ŚRODA

17.30-19.00

FITNESS / ZUMBA

DOROŚLI

SYLWIA NOWOSAD

CZWARTEK

X

X

X

X

PIĄTEK

17.30-19.00

FITNESS / ZUMBA

DOROŚLI

SYLWIA NOWOSAD

 

                                  Wójt Gminy Tuczna

                                  Zygmunt Litwiniuk

 

 

 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że w dniu 30 października 2015 r. Rada Gminy Tuczna podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 2,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 6,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Uchwała Nr XI/48/15 Rady Gminy Tuczna z dnia 30 października 2015 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego z dnia 12 listopada 2015 r., pozycja 3453 weszła w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Oznacza to, że zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nastąpiła od miesiąca stycznia 2016 r.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.

 


 

X wieczór z kolędą

W dniu 09 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bokinka Królewska odbył się jubileuszowy „X wieczór z kolędą”. Otwarcia wieczoru dokonał Wójt Gminy Tuczna – Zygmunt Litwiniuk. Podziękował zespołowi ludowemu BOKINCZANKA, który był pomysłodawcą i organizatorem imprezy w ciągu ostatnich dziesięciu lat za wkład pracy oraz wytrwałość w organizacji każdej z 10 edycji wieczoru z kolędą.

Czytaj więcej: X wieczór z kolędą

Ankieta Panele Fotowoltaiczne

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

 Gmina Tuczna przygotowuje się do aplikowania o środki na dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

 

 Z uwagi na położenie geograficzne najkorzystniejszym rozwiązaniem na terenie gminy Tuczna  są panele fotowoltaiczne.  W związku  z powyższym  Wójt Gminy Tuczna zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie w terminie do dnia 31-go stycznia 2016 roku ankiety dotyczącej powyżej wskazanego naboru, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuczna lub bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Tuczna (sekretariat lub pokój nr 15).

 

Przewidywany poziom dofinansowania inwestycji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych jej ogólnej wartości. Różnicę pomiędzy łączną wartością inwestycji tj. ok. 15% kosztów inwestycji pokrywa osoba zainteresowana udziałem w projekcie. Warunkiem przystąpienia do projektu jest opłacenie faktury w kwocie 300,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na konto nr 09 8025 0007 0550 0286 2000 0220. W celu otrzymania faktury na cele projektu należy zgłosić się do pokoju nr 10, Urzędu Gminy Tuczna.

 

Ankieta Panele Fotowoltaiczne

 


 

Spotkanie opłatkowe

 W dniu 6 stycznia 2016 roku w Domu Strażaka w Tucznej zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe nowo powstałego Klubu Emeryta oraz Stowarzyszenia „Razem” Na Rzecz Rozwoju Wsi Tuczna. Na spotkanie przybyło wielu członków, jak również miejscowe władze w osobach Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznej Renata Fedorowicz oraz sołtysi sołectw Tuczna I - Dorota Kukawska oraz Tuczna II - Agnieszka Skwierczyńska.


Po oficjalnym otwarciu spotkania i przywitaniu zebranych  przez Prezesa Klubu Emeryta - Józefa Denisuka oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem”  - Halinę Bojarczuk głos zabrał Wójt Gminy, który serdecznie podziękował za zaproszenie i z wielkim entuzjazmem przyjął dynamiczne działanie nowego klubu oraz współpracę z działającym już stowarzyszeniem i zapowiedział dalsze wsparcie na przyszłość. W kolejnej części spotkania wszyscy zebrani zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i wspólnie śpiewali kolędy. Nie obyło się również bez miłych niespodzianek, zebranych odwiedzili „kolędnicy”, młodzież z Zespołu Szkół w Tucznej pod opieką Pani Zofii Lipka. Spotkaniu towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera a zebrani wspólnie śpiewali kolędy do późnych godzin popołudniowych.

Zapraszamy do GALERII

 

500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa.

 W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 r. wchodzi 500 złotych na dziecko wraz z możliwością  pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku niemająca nic wspólnego z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.

  Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Wniosek będzie można złożyć przez Internet lub osobiście w gminie.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) jest w trakcie prac legislacyjnych. Zakończyliśmy etap uzgodnień międzyresortowych. Aktualnie projekt ustawy znajduje się w konsultacjach społecznych. Jego treść jest dostępna na stronie Ministerstwa.

Źródło:http://www.mpips.gov.pl