MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
549279
image1 image2 image3

Ankieta Panele Fotowoltaiczne

 

Szanowni Mieszkańcy!

 

 Gmina Tuczna przygotowuje się do aplikowania o środki na dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Działania 4.1 „Wsparcie wykorzystania OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”.

 

 Z uwagi na położenie geograficzne najkorzystniejszym rozwiązaniem na terenie gminy Tuczna  są panele fotowoltaiczne.  W związku  z powyższym  Wójt Gminy Tuczna zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie w terminie do dnia 31-go stycznia 2016 roku ankiety dotyczącej powyżej wskazanego naboru, która znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuczna lub bezpośrednio w budynku Urzędu Gminy Tuczna (sekretariat lub pokój nr 15).

 

Przewidywany poziom dofinansowania inwestycji wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych jej ogólnej wartości. Różnicę pomiędzy łączną wartością inwestycji tj. ok. 15% kosztów inwestycji pokrywa osoba zainteresowana udziałem w projekcie. Warunkiem przystąpienia do projektu jest opłacenie faktury w kwocie 300,00zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na konto nr 09 8025 0007 0550 0286 2000 0220. W celu otrzymania faktury na cele projektu należy zgłosić się do pokoju nr 10, Urzędu Gminy Tuczna.

 

Ankieta Panele Fotowoltaiczne

 


 

Spotkanie opłatkowe

 W dniu 6 stycznia 2016 roku w Domu Strażaka w Tucznej zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe nowo powstałego Klubu Emeryta oraz Stowarzyszenia „Razem” Na Rzecz Rozwoju Wsi Tuczna. Na spotkanie przybyło wielu członków, jak również miejscowe władze w osobach Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, Dyrektor Zespołu Szkół w Tucznej Renata Fedorowicz oraz sołtysi sołectw Tuczna I - Dorota Kukawska oraz Tuczna II - Agnieszka Skwierczyńska.


Po oficjalnym otwarciu spotkania i przywitaniu zebranych  przez Prezesa Klubu Emeryta - Józefa Denisuka oraz Prezes Stowarzyszenia „Razem”  - Halinę Bojarczuk głos zabrał Wójt Gminy, który serdecznie podziękował za zaproszenie i z wielkim entuzjazmem przyjął dynamiczne działanie nowego klubu oraz współpracę z działającym już stowarzyszeniem i zapowiedział dalsze wsparcie na przyszłość. W kolejnej części spotkania wszyscy zebrani zgodnie z tradycją przełamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i wspólnie śpiewali kolędy. Nie obyło się również bez miłych niespodzianek, zebranych odwiedzili „kolędnicy”, młodzież z Zespołu Szkół w Tucznej pod opieką Pani Zofii Lipka. Spotkaniu towarzyszyła miła, rodzinna atmosfera a zebrani wspólnie śpiewali kolędy do późnych godzin popołudniowych.

Zapraszamy do GALERII

 

500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli w żaden sposób niezwiązane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie darmowy. Będzie można go składać od momentu startu programu. Wniosek będzie opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będzie dostępny także na stronie internetowej ministerstwa.

 W mediach społecznościowych pojawiła się nieprawdziwa informacja, że od stycznia 2016 r. wchodzi 500 złotych na dziecko wraz z możliwością  pobrania gotowego wniosku. Podawany jest link do strony z wnioskiem, gdzie za jego pobranie trzeba wpisać numer telefonu. Jest to próba wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku niemająca nic wspólnego z działaniami Ministerstwa Rodziny, Pracy Polityki Społecznej.

  Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Wniosek będzie można złożyć przez Internet lub osobiście w gminie.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) jest w trakcie prac legislacyjnych. Zakończyliśmy etap uzgodnień międzyresortowych. Aktualnie projekt ustawy znajduje się w konsultacjach społecznych. Jego treść jest dostępna na stronie Ministerstwa.

Źródło:http://www.mpips.gov.pl


 

Informacja 31 grudnia 2015 r

INFORMACJA

Wójt Gminy Tuczna informuje,

że dnia 31 grudnia 2015 r.

Urząd Gminy Tuczna

czynny do godziny 14:00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

Informacja Wójta Gminy Tuczna dzień wolny

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Tuczna informuje,

że dnia 24 grudnia 2015 r.

Urząd Gminy Tuczna nieczynny

w zamian za święto w dniu 26 grudnia 2015 r. przypadające w sobotę

 

 

 

Wójt Gminy Tuczna

 Zygmunt Litwiniuk

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuczna z dnia 27 listopad 2015 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i wniosku Wójta Gminy Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Modernizacji hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianie wodomierzy „

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że  w dniu 27 listopada 2015r zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Wniosek i karta informacyjna przedsięwzięcia są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Tuczna pokój nr 15 od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 – 15:30.

Zawiadamiając o powyższym informuję, że wnioski i zarzuty w powyższej sprawie można wnosić do dnia 19 grudnia 2015r. pokój nr 15 od poniedziałku do piątku                  

 w godz. 7:30 – 15:30.

 

                                                                                          WÓJT GMINY TUCZNA

                                                                                           Zygmunt Litwiniuk

Spotkanie informacyjne pszczelarzy

W dniu 12 listopada 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Mazanówce w Gminie Tuczna odbyło się spotkanie informacyjne na temat rozwoju pszczelarstwa na obszarze Gminy Tuczna i gmin sąsiednich.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zjawili się na nim licznie lokalni pszczelarze oraz osoby zainteresowane pszczelarstwem. Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk. Następnie Panel I spotkania przeprowadziła kadra kierownicza Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z Pszczelej Woli Mirosław Worobik oraz Bożena Stępień. Przedstawiono prezentację multimedialną na temat szkoły oraz rozwoju pszczelarstwa. W drugiej części konferencji głos zabrał dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Kloc. Spotkanie zakończyło się lunchem oraz dyskusją wszystkich zebranych osób. Wobec dużego zainteresowania tematem rozwoju pszczelarstwa postanowiono o przeprowadzeniu  w grudniu kolejnego spotkania.

 


SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Z SOŁTYSAMI GMINY TUCZNA

10 listopada b. r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne pracowników CEiPM w Białej Podlaskiej i MCK w Parczewie z sołtysami oraz pracownikami Urzędu Gminy Tuczna.

Spotkanie miało na celu przedstawienie działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, tak, aby zainteresować sołtysów ofertą i nawiązać współpracę. Ma ona służyć wykorzystaniu możliwości wspólnego działania na rzecz młodzieży. Ofertę Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej przedstawiła Pani Małgorzata Siłakowicz natomiast z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotnicze Hufce Pracy w Parczewie zebranych zapoznała Pani Teresa Hołubowicz. Przedstawione propozycje odnosiły się do modelu kompleksowego wsparcia lokalnych społeczności i spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą miejscowych władz. Młodzi ludzie z terenów wiejskich będą mieli szansę na podniesienie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz możliwości znalezienia pracy. Uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie i zadowolenie.

          

Zaproszenie dla Pszczelarzy