MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
506029
image1 image2 image3

Informacja 31 grudnia 2015 r

INFORMACJA

Wójt Gminy Tuczna informuje,

że dnia 31 grudnia 2015 r.

Urząd Gminy Tuczna

czynny do godziny 14:00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 17 grudnia 2015 roku

 

Informacja Wójta Gminy Tuczna dzień wolny

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Tuczna informuje,

że dnia 24 grudnia 2015 r.

Urząd Gminy Tuczna nieczynny

w zamian za święto w dniu 26 grudnia 2015 r. przypadające w sobotę

 

 

 

Wójt Gminy Tuczna

 Zygmunt Litwiniuk

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Tuczna z dnia 27 listopad 2015 rok

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i wniosku Wójta Gminy Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Modernizacji hydroforni w miejscowości Tuczna, montaż paneli fotowoltaicznych oraz wymianie wodomierzy „

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że  w dniu 27 listopada 2015r zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Wniosek i karta informacyjna przedsięwzięcia są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Tuczna pokój nr 15 od poniedziałku do piątku  w godz. 7:30 – 15:30.

Zawiadamiając o powyższym informuję, że wnioski i zarzuty w powyższej sprawie można wnosić do dnia 19 grudnia 2015r. pokój nr 15 od poniedziałku do piątku                  

 w godz. 7:30 – 15:30.

 

                                                                                          WÓJT GMINY TUCZNA

                                                                                           Zygmunt Litwiniuk

Spotkanie informacyjne pszczelarzy

W dniu 12 listopada 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Mazanówce w Gminie Tuczna odbyło się spotkanie informacyjne na temat rozwoju pszczelarstwa na obszarze Gminy Tuczna i gmin sąsiednich.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zjawili się na nim licznie lokalni pszczelarze oraz osoby zainteresowane pszczelarstwem. Otwarcia spotkania dokonał Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk. Następnie Panel I spotkania przeprowadziła kadra kierownicza Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego z Pszczelej Woli Mirosław Worobik oraz Bożena Stępień. Przedstawiono prezentację multimedialną na temat szkoły oraz rozwoju pszczelarstwa. W drugiej części konferencji głos zabrał dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Andrzej Kloc. Spotkanie zakończyło się lunchem oraz dyskusją wszystkich zebranych osób. Wobec dużego zainteresowania tematem rozwoju pszczelarstwa postanowiono o przeprowadzeniu  w grudniu kolejnego spotkania.

 


SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE Z SOŁTYSAMI GMINY TUCZNA

10 listopada b. r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne pracowników CEiPM w Białej Podlaskiej i MCK w Parczewie z sołtysami oraz pracownikami Urzędu Gminy Tuczna.

Spotkanie miało na celu przedstawienie działalności Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, tak, aby zainteresować sołtysów ofertą i nawiązać współpracę. Ma ona służyć wykorzystaniu możliwości wspólnego działania na rzecz młodzieży. Ofertę Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej przedstawiła Pani Małgorzata Siłakowicz natomiast z ofertą Młodzieżowego Centrum Kariery Ochotnicze Hufce Pracy w Parczewie zebranych zapoznała Pani Teresa Hołubowicz. Przedstawione propozycje odnosiły się do modelu kompleksowego wsparcia lokalnych społeczności i spotkały się z dużym zainteresowaniem i aprobatą miejscowych władz. Młodzi ludzie z terenów wiejskich będą mieli szansę na podniesienie własnych kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz możliwości znalezienia pracy. Uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie i zadowolenie.

          

Zaproszenie dla Pszczelarzy

 

 

Azbest

 

USUWAMY AZBEST !!!

 

Przedłużenie realizacji projektu oraz dodatkowy nabór wniosków

 

Informujemy, iż Zarząd Województwa Lubelskiego zawarł z Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Instytucja pośrednicząca) aneks do umowy w sprawie realizacji Projektu pn.„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego...”który przedłuża realizację projektu o kolejne 6 miesięcy. W związku z powyższym istnieje możliwość przeprowadzenia w roku przyszłym pełnej realizacji prac polegających na usuwaniu odpadów i wyrobów zawierających azbest na terenie całego województwa lubelskiego z terminem realizacji do końca września 2016r.

 

W roku bieżącym w dniach od 2 do 27 listopada zostanie przeprowadzony NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE ODPADÓW I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST. 

 

Wszystkie informacje dotyczące składania wniosków można uzyskać w Urzędach Gminy w Tucznej pod nr Tel. 83 377 10 03 wew. 29, lub osobiście w  (pok. Nr 15) . Druki wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy w Tucznej lub ze strony internetowej pod adresem:

 http://www.azbest.lubelskie.pl/do-pobrania.html

 

Informacja Ministra Finansów

 

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw
wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym
(pismo z dnia 30 września 2015 r. znak PT3.0723.I.2015.DAV/132)

 

Pismo Ministra Finansów

 

 

„Piękne bo bialskie” najpiękniejszy ogród.

 

Mieszkańcy naszej gminy mogą poszczycić się licz­nymi osiągnięciami na szczeblu powiatowym. Dosko­nałym przykładem jest zwycięstwo Państwa Gertrudy i Mieczysława Kusznierskich  z Władysławowa w konkursie powiatu bialskiego „Piękne bo bialskie” w kategorii  najpiękniejszy ogród roku.

 

Czytaj więcej: „Piękne bo bialskie” najpiękniejszy ogród.