Wnioski szacowanie strat 2020

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast.
Wszyscy


W załączeniu przekazuję zaktualizowane wzory oświadczeń rolników oraz
wniosku o oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Wzory obowiązywały będą w procedurze szacowania strat spowodowanych ww.
zjawiskami w 2020 r.
Dokumenty dostępne są również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:
https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących ww.
dokumentów, proszę o kontakt z pracownikiem Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Panem Jarosławem Haleniukiem, pod nr tel. 81 74-24-515.


Z up. Wojewody Lubelskiego
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
/-/
Barbara Wróbel
/podpisano elektronicznie/


Załączniki:

1. Pismo

2. Wniosek

3. Zał. nr 1

4. Zał. nr 2

5. Zał. nr 3