Informacja KRUS Biała Podlaska 26.10.2020

SZANOWNI  PAŃSTWO

Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną

Placówka Terenowa KRUS w Białej Podlaskiej
OD DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZAWIESZA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ

w zakresie bezpośredniej obsługi interesanta
do momentu wykreślenia powiatu z listy „obszarów czerwonych”.

Wstrzymane zostają badania przeprowadzane przez lekarzy rzeczoznawców i komisje lekarskie.

Korespondencję kierowaną do KRUS prosimy umieszczać we wrzutni zamieszczonej

w przedsionku budynku Placówki Terenowej.

Wszelkie sprawy można załatwić telefonicznie, listownie lub mailowo. Zachęcamy również
do korzystania z platformy komunikacji elektronicznej ePUAP.  

Nr tel.: (83) 344-39-12, 344-35-89, 344-35-93

Adres:  ul. Sadowa 11-21/12, Biała Podlaska

Adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Tuczna zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gminatuczna.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Galeria – zdjęcia w galerii nie były opisywane
Artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
Powyższe elementy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Laskowski, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, elementu o który chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe lub wymaga znacznych nakładów finansowych podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Tuczna, tuczna 191 A, 21-523 Tuczna. Do wejścia prowadzą drzwi przed którymi umieszczony jest dzwonek. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą skorzystać z dzwonka, w celu przywołania pracownika który pomoże w załatwienia sprawy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

 

Ankieta dotycząca strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Tuczna

Szanowni Państwo,


w związku z obowiązującą Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Gmina Tuczna zamierza przygotować strategię rozwoju elektromobilności.
Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju współczesnych gmin i dotyczy m.in. zagadnień związanych z zastosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Polska w 2017 roku podjęła działania zmierzające do stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności oraz wykorzystania paliw alternatywnych (np. gaz płynny, sprężony gaz ziemny).
W związku z tak nakreślonym kierunkiem rozwoju oraz w poczuciu odpowiedzialności za środowisko naturalne Gmina przystąpiła do opracowania dokumentu Strategii Rozwoju Elektromobilności, który ma przyczynić się do wdrożenia dla Gminy celów i kierunków rozwoju nowoczesnego transportu i komunikacji, a także podniesienia ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców. Zadania brane pod uwagę podczas opracowywania strategii to m.in. poprawa jakości powietrza, promocja transportu zbiorowego przyjaznego środowisku, utworzenie sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów oraz edukacja mieszkańców na temat zanieczyszczeń pochodzących z tzw. niskiej emisji. Potencjalnymi efektami wynikającymi z realizacji zadań Strategii Elektromobilności mogą być przede wszystkim:
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- nowoczesny zmodernizowany tabor,
- redukcja hałasu na skutek wprowadzenia pojazdów „cichych”,
- wprowadzenie usprawnień w zakresie pobierania opłat za parkingi, wraz z poprawą dostępu komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych,
- rozwój społeczno-gospodarczy z wykreowaniem popytu na pojazdy,
- wzrost jakości życia mieszkańców.
Aby określone cele i kierunki rozwoju były nie tylko zgodne z wytycznymi i ogólnoświatowymi trendami, ale również stanowiły odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej - prosimy o wzięcie udziału w wypełnieniu niniejszej ankiety. Wyniki badania wpłyną bezpośrednio na kształt opracowywanego dokumentu oraz dobór odpowiednich rozwiązań dla mieszkańców Gminy w zakresie elektromobilności.

Ankieta ma charakter całkowicie anonimowy i dobrowolny.
Z góry dziękujemy Państwu za poświęcony czas oraz zaangażowanie.

 

Link do ankiety

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

 Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
  • telefonicznie - w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

 Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się

rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie - w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.

Informacja PKS Łosice

Drodzy Mieszkańcy

W związku z uruchomieniem nowych linii autobusowych przez Firmę PKS Łosice, poniżej rozkład jazdy autobusów, cena biletu 3 zł niezależnie od długości trasy.

Rozkład jazdy

Kino na leżakach

Zwrot podatku akcyzowego sierpień 2020

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,
  • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Materiały

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2020 r.
Procedura​_31​_01​_2020​_r.pdf 0.15MB

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Wzór​_wniosku​_akcyza​_2019.pdf 0.85MB

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)
Ustawa.pdf 0.04MB

Rozporządzenie z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2019 r. poz. 398)
Rozporządzenie​_dotacja​_celowa.pdf 0.64MB

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466)
Rozporządzenie​_w​_sprawie​_wzoru​_wniosku.pdf 1.49MB

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)
Tekst jednolity obwieszczenia.pdf 0.82MB

sponsorzy