MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
517237
image1 image2 image3

XIII POWIATOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Chwała zwyciężonym…

XIII Powiatowy Festiwal Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2013,odbył się 17 listopada w Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół w Tucznej o godzinie 13.00.

        Organizatorami XIII Powiatowego Festiwalu Pieśni Patriotycznej – Tuczna 2013 jest Starosta  Bialski, Wójt Gminy Tuczna oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej.

Do udziału w Festiwalu zostały zaproszone osoby niepełnosprawne oraz chóry i zespoły działające na terenie Powiatu Bialskiego.

       Celem naszego festiwalu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży, zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, religią, tradycją i obyczajami, a także uświadomienie i rozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka oraz przełamywanie barier i  integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi.

     Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem Roty oraz występem Natalii Marczuk – uczennicy Zespołu Szkół w Tucznej. Część oficjalną otworzyli Starosta Bialski Tadeusz Łazowski i Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk.

     Część konkursowa została poprzedzona  Powiatowym Podsumowaniem Roku Powstania Styczniowego  w Powiecie Bialskim w trakcie, którego odbyło się wręczenie nagród w powiatowych konkursach:
Ø    Wiedzy o Powstaniu Styczniowym,
Ø    Prezentację Multimedialną „Hejże, wiara na Moskala” - ślady powstańczych walk na Podlasiu i bohaterowie tamtych dni
Ø    Pieśni Patriotycznej 

 Część konkursową rozpoczęła grupa osób niepełnosprawnych.

 W trakcie ustalania werdyktu podsumowującego na scenie wystąpiła Natalia Marczuk uczennica Zespołu Szkół w Tucznej, Dziecięcy Zespół Wokalno-Taneczny z Zespołu Szkół w Tucznej oraz Chór PSS SPOŁEM z Białej Podlaskiej.

 W festiwalu wzięło udział 20 zespołów w czterech kategoriach: osoby niepełnosprawne, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół gimnazjalnych i średnich oraz dorośli.

Linki do filmów:

Część 1

Część 2

Czytaj więcej: XIII POWIATOWY FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r

Obwieszczenie

Wojewody Lubelskiego

z dnia 20 listopada 2013 r.

 

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubelskiego z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

ROZPORZĄDZENIE NR 3

WOJEWODY LUBELSKIEGO

z dnia 14 listopada 2013 r.

 

w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Czytaj więcej: Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2013 r

Kapitał Ludzki "40 tysięcy możliwości dla 50+"

Od  1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpocznie realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

czytaj więcej...

 

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania

Komunikat w sprawie ankiety monitorujacej w dz. 112 ARiMR

Do beneficjentów działania 112 PROW 2007-2013 „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM”

 

ARiMR przypomina o obowiązku złożenia ANKIETY MONITORUJĄCEJ

  Złożenie ankiety monitorującej  jest obowiązkiem beneficjenta premii dla młodych rolników nałożonym przepisem § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. nr 200, poz. 1443 z późniejszymi zm.).

 Ankieta monitorująca zawiera informacje niezbędne do oceny spełnienia przez beneficjenta zobowiązań związanych z otrzymaną pomocą, a także do oceny  sposobu i efektów wdrażania działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013. Jest też źródłem danych, które są wykorzystywane w sprawozdaniach przekazywanych do Komisji Europejskiej. Z tego względu terminowe dostarczenie ankiety do ARiMR jak i jej rzetelne opracowanie jest niezmiernie ważne zarówno dla beneficjenta jak i dla ARiMR jako agencji płatniczej, która odpowiada za prawidłowe rozdysponowanie i rozliczenie funduszy UE przeznaczonych na wsparcie polskiego rolnictwa.

 Ankietę monitorującą należy złożyć do oddziału regionalnego ARiMR, nie wcześniej niż po upływie 4 lat i 10 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pomocy, jednak nie później niż do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy.

 Formularz ankiety wraz z instrukcją można otrzymać we wszystkich placówkach terenowych Agencji. Dokumenty te są również dostępne na stronie internetowej ARiMR pod adresem:

 www.arimr.gov.pl

 Niedostarczenie ankiety monitorującej w wymaganym terminie ( w tym również  niezłożenie jej w ogóle) wiąże się z  nałożeniem na beneficjenta pomocy sankcji finansowej.

 

 

 

                                                                                                                            Andrzej Bieńko

                                                                                                  Dyrektor

                                                                                          Lubelskiego Oddziału Regionalnego

                                                                      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 

Ogłoszenie ŚDS

Ogłoszenie

„Adaptacja budynku byłej szkoły w Międzylesiu na potrzeby

Środowiskowego Domu Samopomocy”

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r  Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i wniosku Pana Sławomira Arseniuka zam. Wólka Zabłocka Kolonia 56, 21-523 Tuczna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Budowie dwóch zbiorników na gaz płynny o pojemności 6.400 litrów każdy, na działce o nr ewidencyjnym 484 w m. Wólka Zabłocka Kolonia w jednostce ewidencyjnej 060117_2 Tuczna, obręb nr 0016 Wólka Zabłocka Kolonia.

Wójt Gminy Tuczna zawiadamia, że w dniu 2 września 2013r zostało wszczęte postępowanie w powyższej sprawie.

Wniosek i karta informacyjna przedsięwzięcia są dostępne do wglądu w Urzędzie Gminy w Tuczna pokój nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Zawiadamiając o powyższym informuję, że wnioski i zarzuty w powyższej sprawie można wnosić do dnia 23 września 2013r. pokój nr 15 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

 

                                                                                          WÓJT GMINY TUCZNA

                                                                                           Zygmunt Litwiniuk