OGŁOSZENIE Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

OGŁOSZENIE

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej od 3.08.2020r.  rozpocznie kwalifikowanie osób i rodzin z terenu Gminy Tuczna do pomocy żywnościowej z Programu Pomoc Żywnościowa. Pomoc żywnościowa może być przekazana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1056 zł dla osoby w rodzinie.

W celu zakwalifikowania do pomocy żywnościowej niezbędne jest przedłożenie dokumentów potwierdzających sytuację finansową osoby lub rodziny  (dochody za lipiec 2020).

Wnioski będą przyjmowane w okresie od 03.08.2020 do 31.08.2020

W związku z pandemią  koronawirusa  SARS-CoV-2 i wynikającymi z tym zagrożeniami osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy, zapraszamy do zgłaszania się pod numerem telefonu: 83 3771001 w celu kwalifikacji do programu oraz wydania skierowania do otrzymania żywności.

Zakładany okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych:

Od listopada 2020 do lipca 2021

 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

 

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

 

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

 

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

 

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Informacja dot. przyjmowania interesantów 06.07.2020

Od dnia 06.07.2020r. do odwołania Urząd Gminy Tuczna będzie zamknięty dla interesantów. Przyjmowanie interesantów odbywać się będzie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej, która wykluczy inny niż osobisty sposób załatwienia sprawy.

Aplikacja susza

Cyfryzacja szacowania strat spowodowanych przez suszę.

W dniu 9 czerwca 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza publiczną aplikację, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których Klimatyczny Bilans Wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja będzie przyjmowała kolejne zgłoszenia upraw rolnych dokonywane przez tego samego producenta rolnego do zatwierdzenia przez niego wniosku o oszacowanie strat profilem zaufanym. Protokół oszacowania szkód w formie dokumentu elektronicznego będzie automatycznie wyliczał szkody spowodowane przez suszę po zatwierdzeniu przez producenta rolnego ostatniego zgłoszenia upraw rolnych.

Aplikacja uwzględnia następujące zasady zgłaszania wniosków o oszacowanie strat spowodowanych w uprawach rolnych przez suszę oraz wyliczenia w protokole wysokości spadku dochodów w gospodarstwie rolnym z tego tytułu: 1. Przy wykorzystaniu profilu zaufanego korzystając z dostępnej państwowej aplikacji producent rolny: 1) któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; 2) w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, 3) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym, średnim albo dużym przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014 wypełnia wniosek o oszacowanie strat. 2. Elektroniczny wniosek o oszacowanie strat umożliwi producentowi rolnemu wybranie upraw poszkodowanych przez suszę z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią weryfikację wprowadzanych przez producentów rolnych danych o liczbie zwierząt w gospodarstwie rolnym. Dane te będą niezbędne do wyliczenia wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego. 3. Dane dostarczone przez ARiMR, IUNG i IERiGŻ – po odpowiednim zmapowaniu upraw - pozwolą na określenie obszarów upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalnego poziomu strat. 4. Aplikacja odrzuci uprawy rolne wprowadzone przez producenta rolnego jako poszkodowane przez suszę, które nie były zgłoszone do dopłat bezpośrednich (weryfikacja z danymi udostępnionymi przez ) ARiMR oraz uprawy z obszarów nie potwierdzonych w monitoringu suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br.(w roku bieżącym monitoring suszy uwzględni dodatkowo dane z systemów radarowych). 5. Aplikacja skoryguje zawyżony przez producenta rolnego poziom strat w danej uprawie do poziomu strat określonych przez IUNG, ale pozostawi poziom strat podany przez producenta rolnego na poziomie niższym niż dane z IUNG. 6. Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania KBW. Po potwierdzeniu ostatniego zgłoszenia nie będzie możliwości zmiany, a na podstawie ostatecznych danych aplikacja wyliczy stratę w dochodach. 7. Aplikacja zasilona danymi z IERiGŻ o wartości produkcji z jednostki produkcyjnej danej uprawy oraz sztuki zwierzęcia w gospodarstwie rolnym wyliczy poziom strat w produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego na podstawie systemowo zweryfikowanych strat w uprawach i dodatkowo nieponiesionych i poniesionych kosztów w produkcji zwierzęcej. W przypadku strat w dochodach powyżej 30 % średniej z trzech poprzednich lat, aplikacja wygeneruje protokół i przekaże go do Wojewody w celu zatwierdzenia. Średnia roczna produkcja rolna, o której mowa w ust. 1, jest ustalana na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego o średniej wielkości produkcji rolnej. 8. Wojewoda będzie zobowiązany przeprowadzić kontrolę na miejscu 5 % wniosków wytypowanych losowo przez aplikację w zakresie prawdziwości danych wprowadzanych przez producenta rolnego we wniosku o oszacowanie strat, które nie są automatycznie weryfikowane przez aplikację. 9. Po zatwierdzeniu przez Wojewodę protokołu strat w dochodach gospodarstwa rolnego powyżej 30 % producent rolny będzie miał możliwość za pomocą aplikacji przekazania Wniosku o przyznanie pomocy […] do ARiMR. ARiMR dokona w swoich systemach naliczenia płatności i wypłaci pomoc finansową producentowi rolnemu. 10. Protokoły nie spełniające wymogu przekroczenia 30 % strat w dochodach gospodarstwa rolnego będą przez aplikację odrzucane ze zwrotną informacją o przyczynie odrzucenia tj. adnotacją „Ustalony w protokole poziom strat poniżej 30 % nie wypełnia wymogów do ubiegania się o pomoc publiczną”.

Link do: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

"Festiwal Młody Ziemniak"

 

Ze względu na duży wzrost zakażeń koronawirusem w Powiecie Bialskim "Festiwal Młody Ziemniak", który miał się odbyć 5 lipca od godz. 16:00 na placu przy Urzędzie Gminy Tuczna zostaje przesunięty na późniejszy termin.

Ankieta 26.06.2020

„Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o ponowne wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze w obliczu obecnego kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także wyznaczenie nowych lub potwierdzenie kierunków rozwoju do roku 2030, które wskazane zostały w poprzedniej wersji badania. Istotnym celem ankiety jest przeanalizowanie trendów i zmian w podejściu do rozwoju całego obszaru. Wyniki ankiety będą uwzględnione w strategii rozwoju Aktywnego Pogranicza na lata 2020-2030.

Jest to kolejna wersja ankiety i ma ona charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

 

ANKIETA BĘDZIE DOSTĘPNA DO 5 LIPCA 2020”

OGŁOSZENIE PRZEGLĄD GAŚNIC

OGŁOSZENIE

PRZEGLĄD GAŚNIC

W związku ze zbliżającym się okresem żniwnym, w celu poprawy bezpieczeństwa p.poż. ludzi i mienia w trakcie wykonywania prac polowych,  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tucznej Zygmunt Litwiniuk informuje, o  możliwości przeprowadzenia odpłatnego przeglądu gaśnic, będących na wyposażeniu maszyn rolniczych, gospodarstw rolnych, oraz pojazdów samochodowych.

 

Termin wykonania przeglądu:

01.07.2020  i  15.07.2020  (środa), w godz. od 11:00 do 14:00,

Miejsce wykonania przeglądu :

 parking obok  Urzędu Gminy w Tucznej

                                    

 

Serdecznie zapraszamy

 

Prezes Zarządu

Oddziału Gminnego ZOSP RP

Zygmunt Litwiniuk

OGŁOSZENIE przyjmowanie odpadów rolniczych

OGŁOSZENIE

przyjmowanie odpadów rolniczych (typu folia rolnicza , siatka do balotów, sznurek do balotów, worki po nawozach, worki typu BIG BAG),

W związku z podpisana umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, przystępujemy do realizacji w/w programu.  Beneficjentem programu są jednostki samorządu terytorialnego.

Odpady dostarczają rolnicy, lub gospodarstwa rolne, którzy składali stosowne oświadczenia w tym zakresie.

W związku z powyższym, zadeklarowane we wcześniej składanych oświadczeniach ilości odpadów rolniczych (typu folia rolnicza , siatka do balotów, sznurek do balotów, worki po nawozach, worki typu BIG BAG), należy odpowiednio oczyścić z resztek organicznych oraz ziemi.  Worki po nawozach i typu BIG BAG winny być pozbawione zawartości.

Odpady należy  spakować w sposób zmniejszający maksymalnie ich objętość i oznaczyć (skąd pochodzą i jaka jest ich ilość).

Dowóz odpadów realizowany jest we własnym zakresie przez rolników.

Ilość dostarczonych odpadów (typu folia po kiszonce, siatka do balotów sznurki do balotów)  winna być zgodna z ilością podaną w składanym wcześniejszym oświadczeniu.

Miejsce dostarczenia odpadów – plac przed oczyszczalnią ścieków w Tucznej.

 Termin dostarczenia - 2 i 3. 07.2020 (czwartek, piątek) w godz. 10:00-14:00

                                     - 9 i 10. 07.2020 (czwartek, piątek) w godz. 10:00-14:00

 

 

WÓJT  GMINY TUCZNA

 ZYGMUNT LITWINIUK

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

SZYBKI INTERNET W NASZEJ GMINIE

 Ostatni czas pokazał, jak ważną rolę w naszej codzienności pełni Internet. Szybkie i niezawodne łącze umożliwia nie tylko wykonywanie pracy zdalnej, edukację, sprawne załatwianie spraw urzędowych, robienie zakupów online, komunikację czy bycie w kontakcie z bliskimi. Internet szerokopasmowy to także stały dostęp do zabawy i rozrywki.

 W ostatnim czasie wiele osób przekonało się, jak ważny jest dostęp do szerokopasmowego Internetu. Niestety w wielu miejscach w naszym kraju mieszkańcy nadal nie mogą korzystać z nowoczesnych usług cyfrowych. Sytuacja ta ulegnie jednak niebawem zmianie i możliwość korzystania z usług światłowodowych uzyskają mieszkańcy 7 województw w całym kraju. Trwa bowiem budowa sieci światłowodowej, współfinansowana z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach działania 1.1. dotyczącego wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

Sieć otwartych możliwości

Dzięki temu projektowi mieszkańcy ponad pół miliona gospodarstw domowych uzyskają dostęp do szybkiego i niezawodnego Internetu światłowodowego. Inwestycja ta obejmie też prawie 2 tysiące jednostek oświatowych. Co więcej, wybudowana infrastruktura będzie miała charakter otwarty, a dzięki marce Fiberhost, która będzie udostępniała ją zarówno lokalnym, jak i ogólnopolskim dostawcom usług telekomunikacyjnych, mieszkańcy będą mogli korzystać z szerokiej oferty usług światłowodowych takich jak Internet czy telewizja cyfrowa. Otwarta sieć światłowodowa Fiberhost to większy wybór i większe możliwości.

Najnowocześniejsza technologia na wyciągnięcie ręki

Projekt budowy sieci światłowodowej obejmie obszary, na których nigdy wcześniej nie było dostępu do Internetu szerokopasmowego. Co ważne, sieć budowana jest w najnowocześniejszej technologii Fiber-To-The-Home (światłowód do domu), która opiera się w 100% na kablach światłowodowych doprowadzanych bezpośrednio do domu lub mieszkania.  Mieszkańcy tych obszarów uzyskają więc dostęp do nowoczesnych i niezawodnych usług cyfrowych, których jakość nie jest zależna od warunków atmosferycznych. Bez względu na pogodę, będą w stałym kontakcie z innymi, a wszystkie sprawy zarówno te zawodowe, jak i prywatne zrealizują online, szybko i sprawnie.

Pomóż zmienić swoją okolicę

Za realizację projektu na 20 obszarach objętych działaniami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa odpowiadają spółki FIBEE I oraz FIBEE IV. Będą one realizowały działania w aż 7 województwach na terenie kraju. Projekt budowy sieci światłowodowej zakończy się w 2021 roku. Do tego czasu, zasięgiem sieci szerokopasmowej systematycznie obejmowane będą kolejne gospodarstwa domowe w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, mazowieckim, opolskim oraz śląskim.

Większość prac związanych z budową sieci światłowodowej prowadzona będzie na drogach publicznych. W niektórych przypadkach wykonawca sieci światłowodowej zwróci się do mieszkańców - właścicieli posesji z prośbą o wyrażenie zgody na poprowadzenie światłowodu przez działkę lub podwieszenie go na słupie znajdującym się na ich terenie. Udzielenie takiej zgody pomoże dotrzeć do większej liczby gospodarstw domowych borykających się z trudnościami w dostępie do Internetu.

Dlatego spółki FIBEE proszą o wsparcie i przychylność zarówno mieszkańców, jak i władz gmin, na terenie których powstaje sieć szerokopasmowa. Współpraca ta jest elementem niezwykle istotnym do prawidłowej realizacji inwestycji o tak znacznym oddziaływaniu społecznym.

Więcej informacji o projekcie odnaleźć można na stronie: fibee.pl. Osoby zainteresowane dostępem do sieci światłowodowej, mogą sprawdzić czy ich adres objęty zostanie projektem na stronie: getfibre.pl.

sponsorzy