MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
691775
image1 image2 image3

Formy pomocy

Powiększ

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Tuczna oferuje następujące formy pomocy:

Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne: Praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ponadto nasz ośrodek inicjuje lokalne akcje i wydarzenia, organizuje warsztaty edukacyjne, wspiera społeczności lokalne, angażuje się w lokalne inicjatywy, zatrudnia wolontariuszy oraz promuje działania wolontarystyczne, obywatelskie a także wszelkiego rodzaju aktywność społeczną. Służy mieszkańcom naszej gminy niezależnie od wieku, płci, narodowości, wyznania czy stanu majątkowego.

Zasiłek stały: Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako granicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy: przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477 zł. W 2007 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 35% różnicy, o której mowa powyżej.

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. W 2007 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny wynosi 25% różnicy, o której mowa powyżej.

Zasiłek celowy: przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższych od kryterium dochodowego określonego w ustawie tj. 477 zł dla osoby samodzielnie gospodarującej oraz 351 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawana na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy mocze być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy mocze być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy mocze otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki zwrotu świadczenia określa uchwała rady Gminy Tuczna.

Usługi opiekuńcze: SA świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a SA ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa rada gminy w drodze uchwały.

Kierowanie do domu pomocy społecznej: Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

Komu przysługuje?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeby3wajacym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

1. ubóstwa;

2. sieroctwa;

3. bezdomności;

4. bezrobocia;

5. niepełnosprawności;

6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7. przemocy w rodzinie;

8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze;

11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13. alkoholizmu lub narkomanii;

14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.