MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
Odsłon artykułów:
691774
image1 image2 image3

Jak uzyskać pomoc

Powiększ

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

● osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 477 zł.

● osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 351 zł.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych powyżej w punkcie 2- 15

Jak uzyskać?

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

● pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Tuczna 191A, 21-523 Tuczna

● telefonicznej pod numerem (0-83) 377-10-01

● ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoczesny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

- dowodu tożsamości,

- zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

- decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.

- orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich

- orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

- zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych

- zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej

- decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną

- dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową

- oświadczenie o stanie majątkowym

- dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, czynsz itp.)

W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny mocze prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuacje wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.993)

Świadczeniami rodzinnymi są:

● zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

● świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne

● jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe

● zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminy o ile zostanie przyjęta odpowiedniauchwała Rady Gminy.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium państwa Polskiego na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują na terytorium polski przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie.

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

● osobie uprawnionej do alimentów wychowanej przez osobę samotna do ukończenia przez nią 18 lat lub, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. (art.7 ust.1)

● osobie uczącej się

● osobie uprawnionej do alimentów, jeżeli jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osoba, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

● w drodze wyjątku przez okres jednego roku zaliczkę będzie mogła pobierać osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jednak pod warunkiem, że osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sadu pozew o rozwód albo separacje i spełni pozostałe warunki określone w ustawie.

Zostanie ona wypłacona, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza miesięcznie 583 zł. (art.7 ust.2)

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 8 ust.3)

● przebywa w rodzinie zastępczej

● przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie

● zawarła związek małżeński

● jest uprawniona do zasiłku na własne dziecko

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż: (art.8 ust.1). Gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki:

● 170 zł na osobę uprawnioną lub 250 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki:

● 120 zł. na osobę uprawniona lub 170 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Przewiduje się także specjalna wysokość zaliczki dla osób uprawnionych, u których miesięczny dochód na członka w rodzinie nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z zaliczki (291,50 zł.). Takie osoby otrzymają wyższą zaliczkę wynoszącą:

Gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki:

● 300 zł na osobę uprawniona lub 380 zł jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki:

● 250 zł na osobę uprawnioną lub 300 zł jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdzie iść po zaliczkę alimentacyjną?

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymagana dokumentacja, do końca okresu zasiłkowego (art.10 ust. 1).

Wniosek składa się u komornika sadowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej (art. 10 ust.3).

Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informacje o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego (art.10 ust.4). Ponadto osoba wnioskująca o zaliczkę będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o tym, że: (art.10 ust.5 pkt.3)

● osoba uprawniona do pobierania alimentów nie przebywa w rodzinie zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko oraz

● oświadczenie będzie musiało zawierać informację o tym, ze osoba uprawniona przekazała komornikowi sadowemu wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego

Dodatkowo osoba taka będzie zobowiązana poinformować gminę o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do płacenia alimentów – po rodzicu dziecka w dalszej kolejności (art. 10 ust.5 pkt.4). Od osoby składającej wniosek gmina będzie tez wymagać innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych (art.10 ust.5 pkt.5). Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczka a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym (art.10 ust.7). W związku z tym wysokość zaliczki następnym kwartale będzie pomniejszona o wyegzekwowane od dłużnika środki (art.10 ust.8).

W przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granica Rzeczpospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy wraz z wymaganą dokumentacja. Zaliczka alimentacyjna przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sadu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Wypłata zaliczki zostanie wstrzymana jeśli (art.11 ust.1)

●osoba uprawniona do alimentów otrzymywać je będzie w pełnej wysokości

● osoba uprawniona odmówi udzielenia gminie wypłacającej zaliczkę informacji mających wpływ na jej wypłatę lub gdy poda informacje nieprawidłowe

● osoba uprawniona nie poinformuje komornika o okolicznościach mających wpływ na skuteczną egzekucję alimentów albo poda informacje nieprawidłowe.

W przypadku gdy osoba uprawniona udzieli informacji, o których mowa wyżej, gmina wznowi wypłatę zaliczki od tego miesiąca, w którym osoba taka zdecyduje się na przekazanie tych informacji, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa (art.11 ust.2).