System segregacji odpadów komunalnych

  • Drukuj
Powiększ

 

 

  System segregacji odpadów komunalnych

       w Gminie Tuczna

   Od 1 lipca 2013r. właściciele lub użytkownicy nieruchomości są zobowiązani do prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. W celu ułatwienia poprawnej segregacji oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, przedstawiamy informacje na ten temat, link poniżej oraz harmonogram odbiorów odpadów.

 System segregacji odpadów komunalnych

Ulotka informacyjna

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być uiszczana bez wezwania kwartalnie, w terminie do: 15 marca za I kwartał, 15 maja za II kwartał, 15 września za III kwartał, 15 listopada za IV kwartał danego roku gotówką u sołtysa, w kasie Urzędu Gminy Tuczna lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Tuczna –
Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej oddział w Tucznej nr:

 

53 8025 0007 0550 0286 2000 0010

 

Niezłożenie deklaracji lub niedokonanie zapłaty w terminie skutkować będzie naliczaniem odsetek uregulowanych w przepisach ordynacji podatkowej.