MultiTrans

Elektrośmieci

Mapa punktów zbiórki

polska multimedialna

jFontSize

A- A A+
image1 image2 image3

Rewitalizacja Gminy Tuczna

Gmina Tuczna rozpoczyna realizację projektu pn. „Rewitalizacja Gminy Tuczna”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich).

W dniu 28.02.2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie.

Wartość całkowita projektu to:  3 929 412,23 zł.

Kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 2 647 294,97zł.

Kwota dotacji celowej stanowi 10% kosztów kwalifikowanych i nie przekroczy kwoty: 311 446,47 zł.

Cel projektu to: Rozwinięte, dostępne różne formy aktywności i integracji społecznej mieszkańców, zwłaszcza wśród grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Projekt przewiduje Utworzenie Centrum Integracji Społecznej wraz z wyposażeniem (rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalno-garażowego na budynek usługowo-garażowy. W budynku planuje się funkcje usługowe-warsztat samochodowy wraz z gastronomią opartą na przedsiębiorstwie społecznym-zatrudnienie 3 osób).

Kolejnym przedsięwzięciem jest Zagospodarowanie terenu przy SP w Tucznej obejmujące m.in. przebudowę drogi gminnej, budowę kompleksu boisk wraz z zewnętrzną siłownią oraz zagospodarowaniu terenu wokół budynku szkoły (mała architektura, latarnie solarne, wykonanie ogrodzenia i bramy, utwardzenia nawierzchni).

W zadaniu dotyczącym modernizacji świetlicy w miejscowości Bokinka Królewska zaplanowano rozbudowę budynku, zakup wyposażenia, wykonanie tarasu, termomodernizację.,  wentylację, przyłącze kan. sanitarnej do zbiornika bezodpływowego, inst. c.o. i c.w.u. oraz miejsca postojowe dla samochodów.

W zadaniu dotyczącym modernizacji świetlicy w miejscowości Wólka Zabłocka w zakres przedsięwzięcia wchodzi: termomodernizacja, zakup wyposażenia, wykonanie klimatyzacji, parking, utwardzenia działki (dojścia i dojazdy),budowę zbiornika nie nieczystości ciekłe.

W zakres przedsięwzięcia dotyczącego modernizacji budynku świetlicy w Żukach wchodzi: termomodernizacja (ocieplenie, wymiana pokrycia dachowego, stolarka okienna i drzwiowa), zakup wyposażenia, budowa własnej ekologicznej oczyszczalni ścieków, utwardzenia nawierzchni i parking.

W zakres zadań projektu wchodzi również: opracowanie dokumentacji technicznej, opracowanie audytów energetycznych, nadzór inwestorski, tablice informacyjne/pamiątkowe, promocja, zarządzanie zew. i wew.

Grupą docelową są mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz spoza niego.