Obwieszczenie Wójta Gminy Tuczna 07.04.2020

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczna

1. Obwieszczenie,

2. Wzór wniosku

sponsorzy