Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych – 2020 r.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych – 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz podjętej Uchwała nr XI/80/20 Rady Gminy Tuczna z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r., poz. 1989) zawiadamiam, iż począwszy od 1 maja 2020 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości:

  • 8 zł miesięcznie za osobę,

oraz podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stanowiące czterokrotność ustalonej powyżej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości:

  • 32 zł miesięcznie za osobę,

zwalnia się z częściopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych, tj.: – 2,00 złote od osoby miesięcznie.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt z urzędu wyda decyzje, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania) w terminie 10 dni od dnia nastąpienia zmiany danych. Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów lub chcą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty poprzez oświadczenie kompostowania bioodpadów.

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Rachunek bankowy dedykowany dla opłat za odpady komunalne

55 8025 0007 0550 0390 2000 0280.

 Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

  • I rata – za miesiące I-III  – do dnia 15 marca danego roku;
  • II rata – za miesiące IV-VI – do dnia 15 maja danego roku;
  • III rata – za miesiące VII-IX – do dnia 15 września danego roku;
  • IV rata – za miesiące X-XII – do dnia 15 listopada danego roku.

 Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

sponsorzy