INFORMACJA 27 czerwiec 2018 r.

Tuczna, 27-06-2018r.

 

INFORMACJA

 

Zarząd Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, że przy współpracy z  Zarządem Okręgowym Polskiego Komitet Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zakończył realizację  Programu  FEAD  2014-2020  - Podprogram 2017.

Program był realizowany od sierpnia 2017r. do czerwca 2018r. Pomocą żywnościową objęto 300 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie wydano 15t.384 kg. żywności co stanowi 3000 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej odbyły się trzy warsztaty edukacyjne z zakresu zdrowego żywienia  dla 45 osób.

Jednocześnie informujemy, że Podprogram  2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018r. i będzie trwać do czerwca 2019r. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do siedziby GOPS Tuczna w dniach od01-08-2018r. do 31-08-2018r., w celu złożenia odpowiednich dokumentów.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej:

•           1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

•           1028 zł dla osoby w rodzinie.

 

        

Zarząd Gminy Polskiego Komitetu

Pomocy Społecznej w Tucznej

 

Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej informuje, iż Gmina Tuczna przystąpiła do rządowego programu

„Karta Dużej Rodziny”.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu może złożyć wniosek o wydanie karty.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS Tuczna

 


 

Formy pomocy

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Tuczna oferuje następujące formy pomocy:

Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy.

Świadczenia niepieniężne: Praca socjalna, bilet kredytowany, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo specjalistyczne, interwencja kryzysowa, posiłek, niezbędne ubranie, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Ponadto nasz ośrodek inicjuje lokalne akcje i wydarzenia, organizuje warsztaty edukacyjne, wspiera społeczności lokalne, angażuje się w lokalne inicjatywy, zatrudnia wolontariuszy oraz promuje działania wolontarystyczne, obywatelskie a także wszelkiego rodzaju aktywność społeczną. Służy mieszkańcom naszej gminy niezależnie od wieku, płci, narodowości, wyznania czy stanu majątkowego.

Zasiłek stały: Przysługuje osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Jeżeli dochód w przypadku osoby samotnie gospodarującej jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a w przypadku osoby pozostającej w rodzinie, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się jako granicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477 zł miesięcznie. Wysokość zasiłku stałego w przypadku osoby w rodzinie ustala się jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy: przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w ustawie, w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do innych świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wysokość zasiłku okresowego w przypadku osoby samotnie gospodarującej ustala się do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. Kwota zasiłku nie może być wyższa niż 477 zł. W 2007 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 35% różnicy, o której mowa powyżej.

Wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny ustala się do wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny. W 2007 roku minimalna wysokość zasiłku okresowego w przypadku rodziny wynosi 25% różnicy, o której mowa powyżej.

Zasiłek celowy: przysługuje osobom i rodzinom, których dochód jest niższych od kryterium dochodowego określonego w ustawie tj. 477 zł dla osoby samodzielnie gospodarującej oraz 351 zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie o charakterze jednorazowym, przyznawana na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznany na pokrycie kosztów: zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy mocze być także przyznany na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych. Zasiłek celowy mocze być także przyznany w formie biletów kredytowanych. Niezależnie od dochodu rodziny zasiłek celowy przyznaje się na pokrycie strat w wyniku zdarzenia losowego oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych okolicznościach zasiłek celowy mocze otrzymać osoba lub rodzina o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, jest to wówczas zasiłek celowy specjalny, który nie podlega zwrotowi. Osobom lub rodzinom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. Warunki zwrotu świadczenia określa uchwała rady Gminy Tuczna.

Usługi opiekuńcze: SA świadczone dla osób samotnych jak i osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych powodów wymagają pomocy innych osób a SA ich pozbawione. Szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa rada gminy w drodze uchwały.

Kierowanie do domu pomocy społecznej: Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu i odpłatności za pobyt wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby.

Komu przysługuje?

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przeby3wajacym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt;

Pomocy udziela się w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu lub narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

GOPS Tuczna

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 15.30.

Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wypełnia pracownik ds. świadczeń rodzinnych Pani Aneta Czernik w godzinach pracy ośrodka.

Kierownik ośrodka Małgorzata Zińczuk przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują pracownicy socjalni w dwóch rejonach pracy socjalnej.

Anna ŁuciukMałgorzata Sobechowicz

Rejon:WiskiTuczna I

WładysławówTuczna II

MiędzyleśDąbrowica Duża

MatiaszówkaChoroszczynka

OgrodnikiKalichowszczyzna

Bokinka PańskaRozbitówka

MazanówkaLeniuszki

ŻukiWólka Zabłocka

Bokinka KrólewskaKol. Wólka Zabłocka

Pomoc społeczna

Zgodnie z ustawą podstawowym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb oraz zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym. Ustawa w art. 15 określa następujący zakres przedmiotowy pomocy społecznej:

 • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 • praca socjalna
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej
 • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Jak uzyskać pomoc

Prawo do świadczeń pieniężnych przysługuje:

 • osobie samotnej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 477 zł.
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 351 zł.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych powyżej w punkcie 2- 15

Jak uzyskać?

Aby uzyskać świadczenie z pomocy społecznej wnioskodawca (osoba potrzebująca udzielenia pomocy lub osoba działająca w jej imieniu) powinien w pierwszej kolejności zgłosić wniosek o udzielenie pomocy.

Wniosek o udzielenie pomocy może być złożony w formie:

 • pisemnej złożonej w GOPS lub przesłanej na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Tuczna 191A, 21-523 Tuczna
 • telefonicznej pod numerem (0-83) 377-10-01
 • ustnej złożonej bezpośrednio do właściwego pracownika socjalnego.

W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pracownik socjalny jest zobowiązany przeprowadzić wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest jednoczesny z rezygnacją z pomocy.

Celem wywiadu jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej. Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić dokumenty na podstawie których pracownik socjalny będzie mógł ustalić dane personalne, stan zdrowia oraz sytuację bytową i finansową.

Osoby ubiegające się o pomoc są zobowiązane między innymi do przedstawienia:

- dowodu tożsamości,

- zaświadczenia pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

- decyzji w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego itp.

- orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, orzeczenia lekarza orzecznika, orzeczenia komisji lekarskich

- orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

- zaświadczenia z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych

- zaświadczenia ze szkoły jeżeli dzieci uczą się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej

- decyzji z Urzędu Pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną

- dokumentu potwierdzającego aktywność zawodową

- oświadczenie o stanie majątkowym

- dokumentów potwierdzających wydatki (np. rachunki za energię, gaz, czynsz itp.)

W każdym indywidualnym przypadku pracownik socjalny mocze prosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów. Udzielając pomocy Ośrodek bierze pod uwagę sytuacje wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.

Prawo do świadczenia pieniężnego przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej, od której stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem ośrodka.

Świadczenia rodzinne

System świadczeń rodzinnych funkcjonuje na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 (Dz.U. z 2006r. Nr 139 poz.993)

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe
 • zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacana przez gminy o ile zostanie przyjęta odpowiedniauchwała Rady Gminy.

Świadczenia rodzinne przysługują obywatelom polskim, cudzoziemcom posiadającym obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcom przebywającym na terytorium państwa Polskiego na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują na terytorium polski przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie.

Zaliczka alimentacyjna

Zaliczka alimentacyjna przysługuje:

 • osobie uprawnionej do alimentów wychowanej przez osobę samotna do ukończenia przez nią 18 lat lub, gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 24 roku życia. (art.7 ust.1)
 • osobie uczącej się
 • osobie uprawnionej do alimentów, jeżeli jest wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim z osoba, która przebywa w zakładzie karnym powyżej 3 miesięcy albo jest całkowicie ubezwłasnowolniona.
 • w drodze wyjątku przez okres jednego roku zaliczkę będzie mogła pobierać osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego wychowywana przez osobę pozostającą w związku małżeńskim, jednak pod warunkiem, że osoba pozostająca w związku małżeńskim złożyła do sadu pozew o rozwód albo separacje i spełni pozostałe warunki określone w ustawie.

Zostanie ona wypłacona, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza miesięcznie 583 zł. (art.7 ust.2)

Zaliczka alimentacyjna nie przysługuje jeżeli osoba uprawniona: (art. 8 ust.3)

 • przebywa w rodzinie zastępczej
 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
 • zawarła związek małżeński
 • jest uprawniona do zasiłku na własne dziecko

Zaliczka przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż: (art.8 ust.1). Gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki:

 • 170 zł na osobę uprawnioną lub 250 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki:

 • 120 zł. na osobę uprawniona lub 170 zł. jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Przewiduje się także specjalna wysokość zaliczki dla osób uprawnionych, u których miesięczny dochód na członka w rodzinie nie przekracza połowy kwoty uprawniającej do skorzystania z zaliczki (291,50 zł.). Takie osoby otrzymają wyższą zaliczkę wynoszącą:

Gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki:

 • 300 zł na osobę uprawniona lub 380 zł jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdy w rodzinie są trzy lub więcej osób uprawnionych do zaliczki:

 • 250 zł na osobę uprawnioną lub 300 zł jeżeli legitymuje się ona orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Gdzie iść po zaliczkę alimentacyjną?

Prawo do zaliczki ustala organ właściwy wierzyciela począwszy od miesiąca, w którym został złożony u komornika sądowego wniosek wraz z wymagana dokumentacja, do końca okresu zasiłkowego (art.10 ust. 1).

Wniosek składa się u komornika sadowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej (art. 10 ust.3).

Komornik dołącza do wniosku o przyznanie zaliczki zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, w tym informacje o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego (art.10 ust.4). Ponadto osoba wnioskująca o zaliczkę będzie zobowiązana złożyć oświadczenie o tym, że: (art.10 ust.5 pkt.3)

 • osoba uprawniona do pobierania alimentów nie przebywa w rodzinie zastępczej, instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie zawarła związku małżeńskiego i nie jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko oraz
 • oświadczenie będzie musiało zawierać informację o tym, ze osoba uprawniona przekazała komornikowi sadowemu wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec dłużnika alimentacyjnego

Dodatkowo osoba taka będzie zobowiązana poinformować gminę o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych do płacenia alimentów – po rodzicu dziecka w dalszej kolejności (art. 10 ust.5 pkt.4). Od osoby składającej wniosek gmina będzie tez wymagać innych niezbędnych dokumentów określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych (art.10 ust.5 pkt.5). Organ właściwy wierzyciela po upływie kwartału dokonuje rozliczenia pomiędzy wypłaconą zaliczka a wyegzekwowanym przez komornika świadczeniem alimentacyjnym (art.10 ust.7). W związku z tym wysokość zaliczki następnym kwartale będzie pomniejszona o wyegzekwowane od dłużnika środki (art.10 ust.8).

W przypadku, gdy świadczenia alimentacyjne dochodzone są od dłużnika alimentacyjnego zamieszkałego za granica Rzeczpospolitej Polskiej, osoba mająca prawo do świadczeń alimentacyjnych składa do organu właściwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej łącznie z informacją sądu okręgowego o stanie egzekucji lub zaświadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji świadczeń alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy wraz z wymaganą dokumentacja. Zaliczka alimentacyjna przysługuje począwszy od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek do sadu okręgowego o wykonanie wyroku, ustalającego prawo do świadczeń alimentacyjnych, w państwie zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Wypłata zaliczki zostanie wstrzymana jeśli (art.11 ust.1)

 • osoba uprawniona do alimentów otrzymywać je będzie w pełnej wysokości
 • osoba uprawniona odmówi udzielenia gminie wypłacającej zaliczkę informacji mających wpływ na jej wypłatę lub gdy poda informacje nieprawidłowe
 • osoba uprawniona nie poinformuje komornika o okolicznościach mających wpływ na skuteczną egzekucję alimentów albo poda informacje nieprawidłowe.

W przypadku gdy osoba uprawniona udzieli informacji, o których mowa wyżej, gmina wznowi wypłatę zaliczki od tego miesiąca, w którym osoba taka zdecyduje się na przekazanie tych informacji, do końca okresu zasiłkowego. Jeżeli wznowienie wypłaty wstrzymanej zaliczki nie nastąpi do końca okresu zasiłkowego, prawo do zaliczki wygasa (art.11 ust.2).

Aktualności GOPS

Aktualności

GOPS Tuczna jest realizatorem projektu systemowego POKL VII Promocja Integracji Społecznej

Projekt skierowany jest do:

 • mieszkańców gminy Tuczna,
 • osób korzystających z pomocy GOPS,
 • osób niepracujących pozostających w wieku aktywności zawodowej

Celem projektu jest pozyskiwanie środków finansowych z EFS na sfinansowanie kursów i szkoleń.

ZAPRASZAMY wszystkich zainteresowanych w tym młodzież do świetlicy środowiskowej

od poniedziałku do piątku 1300-1700

MASZ CZAS?

Nie wiesz co z nim zrobić?

Zintegruj się z nami!!! zrobić

Program pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznej jest realizatorem programu „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie.

W ramach programu Gmina Tuczna otrzymała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Lubelski środki finansowe na realizację programu w wys. 17 425 zł.

Program wspierania jednostek Samorządu Terytorialnego w Budowaniu Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.

GOPS jest realizatorem programu z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”. W ramach tego programu tworzona jest świetlica środowiskowa dla dzieci wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju ze środków dotacji celowej otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie w kwocie 17 000 zł.

Akcja „Pomóż rozgrzać serca dzieci”.

Pracownicy socjalni GOPS Tuczna zorganizowali akcję zbiórki darów żywnościowych w sklepach na terenie gminy Tuczna. Zebrane dary w formie paczek świątecznych zostaną przekazane dla najuboższych rodzin.

sponsorzy