Zapis monograficzny historii ochotniczej straży pożarnej w Tucznej w latach 1913-2013

 

ZAPIS MONOGRAFICZNY HISTORII OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W TUCZNEJ W LATACH 1913- 2013

 

95 Lat OSP Tuczna

 

Szanowni zebrani jak wieść lokalna przekazuje, pierwsze zalążki zorganizowanych grup do walki z klęską pożarów na terenie naszej miejscowości – powstały rok przed I-szą Wojną Światową, mianowicie był to rok, 1913 gdy nasze Podlasie było jeszcze pod zaborem rosyjskim. Gęsta zabudowa wsi, budynki sąsiedzkie prawie łączyły się ze sobą słomianą strzechą, co w sumie sprzyjało często do powstawania groźnych pożarów mieszkańcy w trosce o swoje mienie na jednym z wiejskich zebrań wystąpili z wnioskiem o powołanie  sekcji samoobrony przed żywiołem. Trzeba tu wspomnieć, że z inicjatywą tą wystąpił i usilnie namawiał ksiądz Stanisław Klimkiewicz. Który był proboszczem w tutejszej parafii w latach 1913-1919. Plan działania dla sekcji samoobrony był następujący: każde domostwo we wsi posiadało tabliczkę z numerem posesji i oznaczeniem sprzętu z jakim ma się stawić na wypadek pożaru. Największą grupę w sekcji stanowili mężczyźni z wiadrami pozostałe grupy były wyposażone w bosaki tłumnice, szpadle. Ponadto wieś już miała wprowadzoną nocną wartę od zmierzchu do świtu, dwóch mieszkańców z kolejki tę nocną służbę pełniło, czuwając nad czuwając nad bezpieczeństwem wsi. W razie zauważonego niebezpieczeństwa budzono mieszkańców przy użyciu gongów rozmieszczonych w kilku punktach wsi. Niestety skutki działań pierwszej wojny światowej dla Tucznej były tragiczne.

 

Ustępujące wojska zaborcze rękami kozackich wataszków spaliły całą wieś. Część  mieszkańców zmuszona była opuścić swoją wieś i okresowo zamieszkać we wsi Chorszczynka, pozostali budowali ziemianki żeby przetrwać zimę. Był to bardzo trudny okres do przetrwania dla wszystkich rodzin. Wreszcie przyszedł upragniony dzień 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość mieszkańcy z zapałem przystąpili do odbudowy swoich gospodarstwa. Wprowadzony system obrony wsi skutecznie się przyjął i był w dalszym ciągu kontynuowany. Zorganizowana młodzież w sekcji zaczęła prowadzić zajęcia kulturalno- oświatowe we wsi i było to pod kierunkiem miejscowych nauczycieli takich ja k Pani Łazowska, Pani Ficowska. Pan Santorski na początku lat 20-tych zorganizował szkołę wieczorową dla dorosłych w tym czasie również powstał zespół teatralny, do którego młodzież chętnie się garnęła i występami uprzyjemniała czas wolny dla miejscowej społeczności. Odrodzone Państwo Polskie w tym czasie było w bardzo trudnych warunkach, kraj był zniszczony przez długie lata niewoli i przewalającą się wojnę, wszystkie nakłady finansowe szły na odbudowę kraju więc nie stać był nikogo na zwiększenie dotacji dla sekcji samoobrony, które w tym czasie przekształciły się w związek strażacki. W prawdzie już 8 września 1921 roku odbył się w Warszawie „Walny zjazd różnych związków strażackich” w celu zjednoczenia i w wyniku dwu dniowych obrad został powołany związek ochotniczych straży pożarnych Rzeczypospolitych Polskich, ale dopiero pod koniec lat 20-tych i początku lat 30-tych można było zauważyć pewien postęp w zaopatrzeniu w sprzęt w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Rozpoczęto organizowanie kursów szkoleniowych dla przyszłych naczelników OSP i dowódców plutonu. Na podlasiu pierwszy taki kurs odbył się w Janowie Podlaskim w roku 1928, w którym uczestniczyło dwóch druhów z OSP w Tucznej. Uczestnikami kursu byli druh Józef Jarocki – działacz społeczny i długoletni gospodarz naszej OSP oraz druh Stanisław Czarkowski, obaj ukończyli ten kurs z wynikiem celującym. W 1930 roku nasz straż otrzymała pierwszą ręczną sikawkę z kompletem węży tłoczonych zaszła więc konieczność budowy pierwszej remizy która stanęła w bardzo krótkim czasie. Strażacy w czynie dali własny materiał na budowę remizy, pobudowano tak zwaną ryglówkę, w prawdzie była ona bez okien ale posiadała duże szerokie drzwi. Sprzęt miał już swoje pomieszczenie a na honorowym miejscu stała sikawka na ścianach zawieszone były bosaki 5 ciężkich i 3 lekkie oraz drobny sprzęt taki jak topór, kilof, łom. W tym samym czasie zakupiono ręczną syrenę tak zwany „tyfon” była bardzo głośna i używana tylko na alarm do pożarów. Na zbiórki które odbywały się w poranki niedzielne trębacz wzywał druhów za pomocą trąbki sygnałówki. Ponadto remiza stała się miejscem do rozkwitu kultury w środowisku. Młodzież dotychczas zmuszana urządzać wszystkie imprezy czy zabawy taneczne w prywatnych domach a nawet stodołach doczekała się własnego pomieszczenia, gdzie mogła bez żadnych przeszkód bawić się i rozwijać życie kulturalne. A zapał u młodzieży w tym czasie był ogromny. W roku 1931 szczęśliwym trafem z Janowa Podlaskiego do Tucznej przybyło małżeństwo Państwo Natalia i Bolesław Wyroślakowie. Pan Bolesław oficer rezerwy dostał posadę sekretarza gminy Tuczna. Małżeństwo to w krótkim czasie weszło w kontakt z młodzieżą skupioną przy OSP i potrafili ją sobie zjednoczyć. Na posiedzeniu straży Pan Bolesław został wybrany naczelnikiem. Energiczny, pełen zapału i pomysłowości znający fachowo musztrę sprawił to, że OSP w Tucznej stała się jednostką przodującą w rejonie pod każdym względem: wyszkolenia bojowego, musztry i działalności kulturalno - rozrywkowej.

 

Pani Natalia żona Naczelnika została instruktorką świetlicową. Prowadziła zespoły: teatralny, chóralny była reżyserem i suflerem dla zespołu. Starsze społeczeństwo w Tucznej, z którym współpracowała bardzo mile wspomina Panią Natalię do dziś. Straż i młodzież skupiona wokół straży w swoim środowisku cieszyła się wielkim szacunkiem i uznaniem. Wszystkie uroczystości Państwowe i Kościelne, były programowo obsłużone przez jednostkę OSP a gdy tylko zaszła konieczność udzielenia pomocy w walce z żywiołem ognia byli gotowi jak i w dzień, tak i w nocy. Może tylko czasem dotarcie do celu się opóźniało, ale Strażacy w tym czasie mieli możliwość korzystania tylko z zaprzęgów konnych.

 

 Okres ożywionej działalności straży trwał do wybuch II Wojny Światowej tj. do września 1939 r. Należy wspomnieć, że w 1935 r. Państwo Wyroślakowie wrócili w swoje rodzinne strony. W początkach okupacji hitlerowskiej druh Bolesław Wyroślak należący do organizacji Związku Walki Zbrojnej został aresztowany i w miesiącu marcu 1940 r. rozstrzelany przez Gestapo w lesie „Grabarka” koło Białej Podlaskiej. Po druhu Wyroślaku Naczelnikiem został wybrany Czesław Jarocki.

 

W latach 1935-1939 w Szkole Podstawowej w Tucznej, pracowało wspaniałe grono nauczycieli i wychowawców, jak Pan Fraczek, Pan Sobczyński, Pan Celiński Marcin oraz wielce zasłużeni dla rozwoju oświaty w szkole i środowisku, małżeństwo Stefania i Stanisław Soborowie. Pan Stanisław był kierownikiem szkoły. Ci wspaniali pedagodzy przejęli pałeczkę po swoich poprzednikach. Pod ich kierunkiem przy OSP życie kulturalno-oświatowe rozwijało się dynamicznie. Wszyscy mieli przygotowanie muzyczne, był prowadzony chór i zespół teatralny.

 

Jednak w początku 1939 r. można już było wyczuć napiętą sytuację polityczną w Europie. Sygnałem alarmującym była marcowa mobilizacja, szeregi naszej straży bardzo się uszczupliły, duża część druhów dostała karty mobilizacyjne z rozkazem stawienia się do swoich jednostek wojskowych. Powołany został również naczelnik OSP druh Czesław Jarocki. Pozostali tylko nieliczni druhowie w wieku przed poborowym i nastał ponury okres okupacji hitlerowskiej, trwający na naszym terenie pełne 5 lat. W okresie okupacji straż nie przerywa swojej działalności i oprócz swych strażackich obowiązków, organizuje tajne nauczanie w zakresie siódmej klasy szkoły podstawowej.

 

Większa część żołnierzy szczęśliwie powróciła z wojny i niewoli. Z wojny nie powrócił były naczelnik druh Czesław Jarocki. Zginął w niewoli od kuli żandarma niemieckiego. Funkcję naczelnika OSP przez cały okres okupacji i po wyzwoleniu, aż do tragicznej śmierci w dniu 12 września 1945 r. pełnił druh Kazimierz Twarowski zasłużony społecznik dla naszej OSP. Poświęcał wszystkie swoje siły i czas, był żołnierzem podziemia, członkiem AK. Pod jego dowództwem OSP przetrwała bardzo trudny i niebezpieczny okres okupacji.

 

Okupant hitlerowski wprowadził bardzo rygorystyczne zarządzenia. Wprowadzono dzienne i nocne dyżury strażaków, było to bardzo uciążliwe, zwłaszcza w okresach zimowych, co trzeci dzień każdy musiał stawić się na dyżur. Życie kulturalne w tym czasie zamarło. W drugim roku okupacji, straż przystąpiła do budowy nowej remizy, również drewnianej ale dużo większej. Strażacy czynnie uczestniczyli w tej budowie, w ciągu jednego roku budynek został postawiony i nakryty. Wreszcie nadszedł upragniony dzień wolności pod koniec lipca 1944 r. teren nasz został wyzwolony, radość była ogromna, życie kulturalne ponownie odżyło. Już na Boże Narodzenie tego roku straż wystawiła piękne jasełka. Młodzież zaczęła wstępować do straży, powstała sekcja żeńska składająca się z 15-tu dziewcząt, szeregi OSP wzrosły do 50-ciu członków. Z przydzielonego materiału zostały uszyte mundury i czapki. Jednostka jednolicie umundurowana wspaniale prezentowała się na wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych.

 

Na wykonanie nowej remizy potrzebne były fundusze, więc zespół teatralny przy straży zaczął intensywnie przygotowywać liczne przedstawienia, wyjeżdżano z nimi również do innych miejscowości, co przyniosło spore dochody finansowe naszej jednostce. W 1947 r. pierwsze na naszym terenie przygotowano dożynki, program był wspaniały, wszyscy się zachwycali, a straż z tej imprezy uzyskała duży dochód nie ponosząc kosztów. Często urządzano loterie fantowe, które przynosiły dochody. Przychody w kasie rosły, było czym gospodarzyć. Zarząd OSP za namową kapelmistrza Pana Stanisława Olszewskiego popularnego „Dziadka” podjęła decyzje kupna 20 instrumentów dętych w celu stworzenia orkiestry dętej przy naszej OSP.

 

Po roku prób orkiestra zaczęła już grać obsługując wszystkie uroczystości. Na remizie zmieniono pokrycie dachowe z papy na blachę ocynkowaną. Wewnątrz budynek całkowicie oszalowano, zrobiono wygodną scenę, wstawiono nową stolarkę i całość pomalowano olejną farba. Nie zaniedbywano również spraw szkoleniowych, sekcja ćwicząca była wyszkolona na wysokim poziomie, zajmując na zawodach pierwsze miejsca.

 

W 1946 r. Nasza straż otrzymała pierwszą motopompę M-200 - radość i pomoc była ogromna, w niedługim czasie zamieniono ją na M-800. Po tragicznej śmierci druha Kazimierza Twarowskiego funkcję naczelnika przejął druh Buczyński Ludwik. W 1946 r. na Walnym Zebraniu naczelnikiem został druh Aleksander Skolimowski, w rok później tj. w 1947 r. nastąpiły ponownie zmiany na stanowisku naczelnika, które to objął druh Józef Czapski, który wrócił z ukończonego kursu Dowódców Plutonu organizowanego w Lublinie. Funkcję tą pełnił bez mała 30 lat z przerwą na czynna służbę wojskową. W tym czasie obowiązki naczelnika objął druh Jan Twarowski.

 

W związku z tym ,że we wsi Tuczna nie było żadnego ujęcia wodnego do celów gaśniczych, na Walnym Zebraniu OSP w 1952 r. podjęto uchwalę o budowie 3-ech zbiorników w czynie społecznym przeznaczonych do tego celu. Uchwałę wykonano 100% w tym samym roku. W dowód uznania Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej z Powiatowym Inspektorem PZU postanawiają odgromić bezpłatnie wszystkie budynki wsi Tuczna. Prace nie fachowe przy wykonywaniu odgromień strażacy wykonują w czynie społecznym.

 

W 1958 r. rozpoczęto budowę garażu łącznie z dokupieniem placu, który ukończono w 1959 r. W tym okresie jednostka czyni starania o przydział samochodu do celów gaśniczych i otrzymuje go od Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w 1960 r. Był to samochód z demobilu tak zwana nasz poczciwa Doczka, samochód ten był mocno wyeksploatowany , często się psuł i nie posiadał dogodnych i bezpiecznych miejsc do przewozu strażaków.

 

I tak doszliśmy do roku 1963 w którym przypadł Jubileusz 50-lecia działalności naszej straży. Do tej uroczystości Nasza OSP przygotowywała się bardzo starannie, dużo pracy i wysiłku włożono, aby wszystko wyszło jak należy. Uroczystość zaplanowano na 20 października. Mieliśmy zaszczyt gościć Władze Wojewódzkiej Rady Narodowej z Lublina, Komendanta Wojewódzkiego Straży w Lublinie kapitana Tadeusza Strzeleckiego, Władze powiatowe z Białej Podlaskiej na czele z przew. Powiatowej Rady Narodowej Józefem Sidorem oraz Komendantem Powiatowym OSP kap. Romanem Mościckim. Był również obecny z Warszawy Redaktor Naczelny Strażaka druh Zdzisław Kucharski. W tym dniu jednostce Naszej został wręczony sztandar ufundowany od społeczeństwa, który został odznaczony złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Bardzo miłym akcentem było wręczenie kluczy do nowego samochodu bojowego Star 20. W tym okresie nasza OSP była jedną z najaktywniejszych jednostek w powiecie, przejęła na własność puchar przechodni w powiecie, o któren walczyła przez trzy kolejne lata.

 

Również w tych latach przy Naszej OSP zaczęła działać bardzo aktywnie młodzieżowa-żeńska drużyna pożarnicza zajmująca w kolejnych latach znaczące miejsca na zawodach powiatowych. Należy w tym miejscu wspomnieć druha instruktora Komendy Powiatowej Mariana Oskwarka, który z naszych ćwiczących druhen i druhów wyciskał ostatnie krople potu. W następnych latach na posiedzeniach związku OSP często pojawiał się temat budowy nowego „Domu Strażaka” obiektu takiego żeby mógł spełniać wszystkie potrzeby naszego środowiska. Tak też się stało po długich konsultacjach z Komendą Powiatową Straży i władzami naszej gminy podjęto ostateczną, ale bardzo ryzykowną decyzję. Po uzyskaniu dokumentacji obiektu ze Śląska za symboliczną złotówkę przystąpiono do gromadzenia funduszy. Pomogły nam w tym takie instytucje jak: Bank Spółdzielczy, Kółko Rolnicze, Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej a w późniejszym okresie Wydział Finansowy Powiatowej Rady w Białej Podlaskiej, jednocześnie gromadzono materiały budowlane. Przygotowywano się do tej inwestycji przez 4 lata aż wreszcie 1968 r. przystąpiono do rozpoczęcia prac budowlanych, budowa jednak przedłużyła się ze względu na dwóch pierwszych wykonawców którzy zrywali umowy z komitetem budowy Domu Strażaka, ale dzięki naszemu druhowi Józefowi Tadeuszowi Bojarczukowi, który podjął się kontynuowania tej budowy i doprowadził ją do końca, 29 listopada 1975 r. nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi przez Władze Państwowe „Dom Strażaka” został oddany do użytku.

 

Druhowie Strażacy na czele ze swym prezesem druhem Marianem Ułasiukiem i część naszego społeczeństwa wnieśli ogrom pracy w to dzieło, zasłużyli na wielkie uznanie i szacunek. Również Społeczny Komitet Budowy ze swoim przewodniczącym, nie strażakiem, a wówczas Prezesem Kółka Rolniczego Panem Wiktorem Brodackim, wnieśli ogromny wysiłek w tą budowę, żeby doprowadzić ją do końca, w tym miejscu składam im szczególne podziękowania. Nie sposób ominąć osoby ówczesnego Pana Komendanta Powiatowej Straży kapitana Kozłowskiego Henryka, który również przyczynił się do pomyślnego zakończenia budowy. Na tamte czasy był to obiekt na skalę regionalną. W tym, że roku nasza jednostka otrzymuje nowoczesny na ten okres samochód pożarniczy Star 224 z autopompą i drugi samochód lekki marki Żuk. W uznaniu zasług w ochronie pożarowej i pracach społecznych Komendant Główny OSP uhonorował Naszą jednostkę Złotym Znakiem Związku, oraz replika obrazu „Do Pożaru” pędzla Chełmońskiego.

 

Coraz dotkliwszy brak wody na terenie wsi i gminy spowodował, że znów nasza straż była inicjatorem budowy wodociągu, który w tej chwili zasila znaczną część naszej gminy. Za tymi moimi słowami kryje się ogrom pracy włożony przez kolejne zarządy i pokolenia strażaków niech będzie im za to cześć i chwała. Od 1991 r. nasza OSP pracuje pod kierunkiem następującego składu Zarządu: Osowski Zbigniew-naczelnik, Waniek Mirosław-sekretarz, jednocześnie kronikarz, Lipka Tadeusz s. Jana-skarbnik, Jastrzębski Józef s. Stanisława- gospodarz, Bojarczuk Józef i Buczyński Jan-członkowie zarządu oraz Kukawski Andrzej-prezes.

 

Dzień 03.05.1998 roku był dniem pamiętnym dla druhów z OSP obchodzących jubileusz 85-lecia. W czasie którego otrzymaliśmy sztandar z okazji jubileuszu, a uroczystość uświetnił K-nt Woj. PSP w Białej Podlaskiej Zdzisław Rudziński i K-nt rej. PSP w Białej Podlaskiej Franciszek Filipiuk, Andrzej Czapski W-ce Prezes Zarządu Woj. OSP w Białej Podlaskiej, Tadeusz Romanowicz Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego. Złoty znak związku za zasługi otrzymał druh Józef Czapski, druh Kazimierz Kamiński i Andrzej Kukawski. Ponadto do kościoła parafialnego druhowie złożyli wotum w postaci witraża Św. Floriana patrona strażaków.

 

W 1998 roku kronika OSP uczestniczyła w V Ogólnopolskim Konkursie Kronik OSP w Białowieży, gdzie otrzymała wyróżnienie. Rok 1999 rozpoczęliśmy smutnym wydarzeniem, zmarł druh Marian Ułasiuk i pogrzeb odbył się 16.03.1999 r. Był on bardzo aktywnym działaczem OSP, pełnił funkcję prezesa. Zawody gminne odbyły się w miejscowości Sławatycze dnia 23.05.1999 roku. Nasza OSP zajęła I miejsce.

 

W tym samym miesiącu druhowie Naszej OSP udali się na II ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę w Częstochowie. Nasza parafia pod wezwaniem Św. Anny należąca do diecezji siedleckiej miała zaszczyt w dniu 10.06.1999 roku uczestniczyła w uroczystościach związanych z pielgrzymką papieża Jana Pawła II w Siedlcach. Druhowie z Naszej OSP uczestniczyli w zabezpieczeniu pielgrzymki i byli to: Józef Jastrzębski, Mirosław Waniek, Zbigniew Osowski, Waldemar Jeruzalski, Stanisław Skwierczyński, Roman Skwierczyński i Wiesław Olędzki.

 

W 05.09.1999 roku odbyły się I zawody sportowo-pożarnicze w Białej Podlaskiej, gdzie nasza OSP zajęła IV miejsce. Na przełomie 1999/2000 roku w noc sylwestrową zorganizowaliśmy wieczorek sylwestrowy, w którym uczestniczyło około 160 osób, nie tylko strażacy.

 

Na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku Nasi druhowie uczestniczyli w akcji ratowniczej przy umacnianiu wałów na Wiśle w miejscowości Braciejowice pow. Oploe Lubelskie. W dniu 18.05.2002 roku druhowie uczestniczyli w III Podlaskiej Pielgrzymce strażaków do Sanktuarium w Kodniu. Uczestniczyło w niej 23 druhów. W czasie tych uroczystości druhowie w osobach: Mirosław Waniek, Tadeusz Lipka i Jan Piwoni zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

 

W miesiącu kwietniu 2002 r. druh Mirosław Waniek przy udziale dyrektora szkoły Krzysztofa Łaskiego i druha Józefa Jastrzębskiego, zorganizowali młodzieżową drużynę pożarniczą, która w dniu 13.06.2002 roku uczestnicząc w zawodach sportowo-pożarniczych szczebla powiatowego w Terespolu zajęła I miejsce. Drużyna startowała w zawodach w składzie: Emil Jastrzębski, Marek Jastrzębski, Kamil Radkiewicz, Kamil Rozwadowski, Karol Waniek, Jacek Papiński, Karol Telicki i Łukasz Miciuk. Starsi druhowie za przykładem młodszych w dniu 16.06.2002 roku w zawodach powiatowych straży pożarnych zajęli II miejsce.

 

Za dobre osiągnięcia w zawodach sportowo-pożarniczych w dniu 20-21.07.2002 roku zorganizowano dwudniową wycieczkę do Białowieży.

 

Na zakończenie 2002 roku na zaproszenie dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej druhowie w osobach Ireneusz Tereszkiewicz i Zygmunt Litwiniuk oraz Mirosław Waniek uczestniczyli w Warszawie w spotkaniu z generałem dywizji Ryszardem Olszewskim.

 

W początkach 2003 roku rozpoczęto przygotowania do Jubileuszu OSP 90-lecia.

 

Przeprowadzono remont Sali widowiskowej, pokoju zarządu, malowanie ogrodzenia.

 

Dnia 25.05.2003 roku obchodzono Jubileusz 90-lecia OSP wraz z zaproszonymi gośćmi: Franciszkiem Jerzym Stefaniukiem posłem na Sejm RP, Tadeuszem Sławeckim w-ce Prezesem ZW ZOSP RP w Lublinie.

 

Odznaczenia państwowe otrzymali druhowie:

 

- Jan Kukawski – Złoty Krzyż Zasługi,

 

- Józef Bojarczuk – Srebrny Krzyż Zasługi,

 

- Józef Jastrzębski – Brązowy Krzyż Zasługi.

 

12 grudnia 2003 roku OSP Tuczna otrzymała nowy samochód marki Ford, w którego odbiorze na Jasnej Górze w Częstochowie uczestniczyli druhowie: Zygmunt Litwiniuk, Józef Jastrzębski, Ireneusz Tereszkiewicz i Mirosław Waniek.

 

W dniu 07.05.2004 roku pożegnaliśmy druha Jana Piwoniego – który zmarł odchodząc na wieczną służbę. W dniach 4- .05.2004 roku zorganizowano pielgrzymko-wycieczkę do Lichenia i Warszawy a ponadto w drodze powrotnej zwiedziliśmy muzeum pożarnictwa w Kotuniu, powiat siedlecki.

 

W maju 2005 roku uczestniczyliśmy w IV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę oraz w pielgrzymce do Sanktuarium w Kodniu.

 

W dniach 15-16.07.2006 roku pielgrzymko-wycieczka do Św. Lipki oraz rejs statkiem po jeziorze Kisajno i zwiedzanie Wilczego Szańca w Gierłoży koło Kętrzyna.

 

Rok 2006 był rokiem nowo podjętych prac społecznych na rzecz OSP i społeczeństwa – rozpoczęto zasypywanie basenu za Domem Strażaka oraz inne prace porządkowe.

 

W dniu 05.02.2006 roku na walnym zgromadzeniu członków, wybrano nowy zarząd OSP w Tucznej. W skład zarządu weszli:

 

- Mirosław Waniek – prezes,

 

- Andrzej Kukawski – wiceprezes,

 

- Józef Jastrzębski – naczelnik,

 

- Zbigniew Osowski – skarbnik,

 

- Jan Buczyński – gospodarz,

 

- Kazimierz Matysiuk – sekretarz,

 

- Roman Skwierczyński – członek zarządu,

 

-  Mieczysław Olszewski – członek zarządu.

 

W 2007 roku zaproponowano współpracę innym jednostkom organizacyjnym z powiatu co zakończyło się meczem piłki nożnej w dniu 3 maja między drużynami Komendy Policji Wisznice, a OSP Tuczna – wynik meczu poufny – zwycięstwo OSP.

 

W dniu 20-22 lipiec 2007 roku druhowie Naszej OSP udali się w pielgrzymkę śladami Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II i trasa widokowa przez: Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Wieliczkę oraz Kraków.

 

Dzień 03.05.2008 był dniem pamiętnym dla druhów z OSP Tuczna obchodzących jubileusz 95-lecia. W czasie którego otrzymaliśmy sztandar z okazji jubileuszu, a uroczystość uwiecznił K-nt rej. PSP w Białej Podlaskiej Zdzisław Rudziński, K-nt rej. PSP w Białej Podlaskiej Franciszek Filipiuk, Andrzej Czapski W-ce Prezes Zarządu Woj. OSP w Białej Podlaskiej oraz Tadeusz Romanowicz Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego.

 

Złoty Znak Związku otrzymał druh Józef Czapski, Złoty Krzyż Zasługi otrzymali druh Kazimierz Kamiński i druh Andrzej Kukawski.

 

Jubileusz 95-lecia odbył się w dn. 18.05.2008 roku – rozpoczęty Mszą Św. Którą odprawiał Ks. Dariusz Cabaj i Kapelan Strażacki Pow. Bialskiego Ks. Roman Sawczuk i Kapelan Straży Granicznej Ks. Mirosław Kurjaniuk.

 

Uroczystości swymi osobami zaszczycili Senator RP Józef Bergier i Poseł na sejm RP Franciszek Jerzy Stefaniuk; Jarosław Szymczyk – Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewody; Druhna Bożena Krzyżanowa – Dyrektor BTZ OSP RP w Białej Podlaskiej; Tadeusz Łazowski – Starosta Bialski; bryg. Krzysztof Protaś z-ca komendanta PSP w Białej Podlaskiej; Ks. Roman Sawczuk; Ks. Mirosław Kurjaniuk; Jan Kurowski Wójt Gminy Piszczac; Ks. Dariusz Cabaj; Zygmunt Litwiniuk Wójt Gminy Tuczna; druh Jerzy Sawczuk prezes OSP Matiaszówka; druh Edward Kukawski prezes OSP Choroszczynka i wielu innych.
Po Mszy Św. Przemarsz na plac przy Domu Strażaka uroczystości zgodnie z ceremoniałem – hymn państwowy – powitanie zgromadzonych gości dokonali Wójt gm. Tuczna Zygmunt Litwiniuk i prezes Zarządu OSP druh Mirosław Waniek. Odczytanie historii straży dokonał druh Józef Czapski. Następnie wręczono odznaczenia druhom – Złoty Znak Związku, otrzymał druh Mirosław Waniek, Medal Pamiątkowy im. B. Chomicza druh Jan Buczyński; Brązowy Krzyż Zasług otrzymali druh Zygmunt Litwiniuk, druh Zbigniew Osowski, druh Jan Buczyński, druh Stefan Radkiewicz. Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali druh Waldemar Jeruzalski; druh Zygmunt Litwiniuk; druh Józef Osowski. Srebrnym Medalem odznaczeni zostali: druh Stanisław Skwierczyński; druh Piotr Laskowski; druh Jarosław Dawidowski; druh Witold Buczyński; druh Roman Skwierczyński; druh Leszek Waniek. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono: druh Tomasz Buczyński; druh Jan Zawistowski; druh Mariusz Kiczyński; druh Wiesław Kukawski; druh Kazimierz Matysiuk. Odznaczenie Strażak Wzorowy otrzymali: druh Rafał Jastrzębski; druh Mirosław Jastrzębski; druh Marek Jastrzębski; druh Kamil Jastrzębski; druh Zbigniew Łaski; druh Tomasz Kukawski.

 

Ponadto listy gratulacyjne od prezesa Zarządu Oddz. Pow. OSP RP wBP Tadeusza Łazowskiego otrzymali: druh Antoni Pieńkowski; druh Józef Czapski i druh Zygmunt Twarowski. Następnie zgromadzeni goście dokonali wpisu do kroniki OSP wręczając okolicznościowe puchary i dyplomy. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbył się bal strażacki przy dźwiękach zespołu z Drelowa „Harmonijkowe Echo”. Zabawa trwała do rana i ja tam byłem miód i wino piłem.

 

W dn. 25.01.2009 r. przeprowadzono Walne Zgromadzenie podsumowujące 2008 rok uwag nie było. W nocy z 11/12.04.2009 roku druhowie z OSP uczestniczyli w adoracji Grobu Pańskiego w kościele Pw. Św. Anny w związku ze Świętej Wielkiej Nocy.
W dn. 03.05.2009 r. Dzień Strażaka uroczysta Msza Św. W kościele Św. Anny oraz zapalenie Znicza Pamięci na miejscowym cmentarzu w asyście pocztu sztandarowego i kompani honorowej OSP oraz krótka modlitwa za zmarłych druhów. W dn. 10.05.2009 druhowie uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium M. Bożej Leśniańskiej Opiekunki Podlasia połączonej z Powiatowym Dniem Strażaka. Zawody szczebla gminnego z udziałem drużyn z gm. Tuczna i Sławatycze odbyły się w Tucznej, gdzie drużyna OSP Tuczna zajęła I miejsce. Natomiast zawody sportowo-pożarnicze szczebla powiatowego odbyły się w Międzyrzecu Podlaskim gdzie Nasza drużyna zajęła I miejsce premiowane reprezentowaniem w 2010 roku na zawodach sportowo-pożarniczych szczebla wojewódzkiego.  Zamówiono Mszę Św. Za zmarłego byłego członka orkiestry strażackiej ś. P. J. Majewskiego. W dniu 11.11.2009 r. poczet sztandarowy wraz z kampanią honorową OSP uczestniczył w obchodach Święta Niepodległości – Msza Św. Składanie wieńców i zapalenie Znicza Pamięci na pomniku poległych w I i II Wojnie Światowej oraz na pomniku Powstańców Styczniowych. Wykonano szereg prac remontowych Domu Strażaka np. remont komina dymnego i wentylacyjnego. Powiększono utwardzenie parkingu oraz poszerzono wjazd na plac przy Domu Strażaka. Rok  2010 jednostka rozpoczęła od Zebrania Walnego w dn. 24.01.2010 r. uczestniczyło w zebraniu 49 druhów co stanowiło 60% ogólnego stanu. W zebraniu uczestniczył Komendant PSP w Białej Podlaskiej bryg. Zbigniew Łaziuk i Wójt gm. Tuczna a jednocześnie prezes Z.O.Gm. OSP RP w Tucznej druh Zygmunt Litwiniuk.
W dn. 24.04.2010 r. druhowie z OSP Tuczna, Choroszczynka, Wiski, Bokinka Królewska uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażackiej na Jasną Górę.

 

W dniu 03.05.2010 roku obchodzono w Naszej OSP „Dzień Strażaka” oraz odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z gm. Tuczna tj. OSP Tuczna, Choroszczynka, Dąbrowica Duża, Bokinka Królewska i Matiaszówka. Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Leniuszki. W dn. 16.05.2010 r. uczestniczyli druhowie w Pielgrzymce Powiatowej do Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu.

W dn. 13.06.2010 zmarł tragicznie druh Mateusz Jastrzębski w uroczystościach pogrzebowych  brała udział kompania honorowa wraz ze sztandarem. Druh Mateusz Jastrzębski był lubiany i uczynny, angażował się na rzecz Straży.Cześć jego pamięci.

W zawodach sportowo-pożarniczych szczebla gminnego które odbyły się w Sławatyczach w dniu 30.05.2010 r. drużyna Nasza zajęła I miejsce i startując w dn. 27.06.2010 r. w zawodach szczebla powiatowego w miejscowości Kobylany gm. Terespol zajęła II miejsce. W dniu 15-16.07.2010 w poczuciu patriotycznego obowiązku druhowie z OSP Tuczna udali się na inscenizację Bitwy pod Grunwaldem do tej miejscowości. Wykonywano prace społeczne z udziałem druhów na rzecz parafii Św. Anny na miejscowym cmentarzu wycinka drzew oraz remont kominów i ławek w Domu Strażaka. W dniu 14.08.2010 roku drużyna sportowo – pożarnicza udała się na zawody strażackie szczebla wojewódzkiego, które odbywały się w Krasnymstawie. Startując z powodzeniem zajęła VI miejsce w województwie. W trakcie dożynek gminnych na placu szkolnym wykonano wystawę fotograficzną przedstawiającą dorobek Naszej straży. W dniu 26.10.2010 roku w związku z otrzymaniem nowego samochodu marki Ford – posiadany na stanie samochód przekazano OSP Choroszczynka. W 2010 roku jednostka Nasza uczestniczyła 34 razy w działaniach ratowniczo – gaśniczych w tym pożary 14 razy.

 

Rok 2011 rozpoczął się dla Naszej straży pożarnej bardzo tragicznie zmarł tragicznie druh Stefan Radkiewicz dnia 03.01.2011 roku, uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych wraz z pocztem sztandarowym i kompanią honorową. Druh Stefan Radkiewicz był lubiany i uczynny, angażował się na rzecz Straży.Cześć jego pamięci.

 

W 2011 roku Walne Zebranie odbyło się w Naszej OSP 23.01.2011 r. i było to zebranie sprawozdawczo – wyborcze.  W zebraniu uczestniczyli jako goście Wójt Gminy Tuczna Zygmunt Litwiniuk, mł. bryg. Arkadiusz Leszczyński Naczelnik PSP w Białej Podlaskiej, druh Mariusz Kiczyński – Radny Powiatu Bialskiego. W wyniku obrad wybrano Zarząd OSP w składzie:

 

- druh Mirosław Waniek – prezes;

 

- druh Józef Jastrzębski – naczelnik;

 

- druh Zbigniew Osowski – skarbnik;

 

- druh Mieczysław Olszewski – sekretarz;

 

- druh Mirosław Jastrzębski – gospodarz;

 

- druh Waldemar Jeruzalski – członek zarządu;

 

- druh Roman Skwierczyński – członek zarządu.

 

oraz Komisję rewizyjną w składzie:

 

- druh Tadeusz Buczyński – przewodniczący;

 

- druh Marian Mioduszewski – wice przewodniczący;

 

- druh Jan Jastrzębski – członek komisji.

 

Ponadto wybrano delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego. Delegaci na zjazd to:

 

- Mirosław Waniek, Józef Jastrzębski, Mieczysław Olszewski, Zbigniew Osowski, Roman Skwierzyński, Mirosław Jastrzębski, Waldemar Jeruzalski, Ks. Dariusz Cabaj.

 

Przedstawiciele do Zarządu to:

 

- Mirosław Waniek, Józef Jastrzębski, Mieczysław Olszewski, Ks. Dariusz Cabaj.

 

Na wniosek Mirosława Waniek na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o zakupieniu jako wotum wdzięczności na Jubileusz 100-lecia OSP figury Jana Pawła II i ustawienie przy kościele Św. Anny w Tucznej. Składka na ten cel 100 zł od każdego druha. Zakupiono również figurę Św. Floriana patrona strażaków celem umieszczenia jej przy Domu Strażaka.

 

W dniu 03.05.2011 roku Dzień Strażaka tradycyjnie procesjonalnie  Nasza jednostka udała się na miejscowy cmentarz parafialny celem zapalenia Znicza Pamięci za zmarłych druhów. Po uroczystej Mszy Św. udano się pod pomnik ofiar I i II Wojny Światowej oraz pomnik Powstańców Styczniowych w asyście pocztu sztandarowego i kompani honorowej OSP. Ponadto w dniu 03.05.2011 roku w miejscowości Choroszczynka gmina Tuczna przeprowadzono ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Tuczna w których Nasza OSP wzięła czynny udział.

 

Również w tym roku uczestniczyliśmy w gminno – parafialnych dożynkach w Tucznej.

 

W dniu 01.10.2011 roku druhowie wraz z rodzinami zwiedzali Poleski Park Narodowy z siedzibą w Urszulinie powiat włodawski. W parku zwiedzaliśmy trasę wycieczkową o nazwie „Bartnik” na której znajduje się pomost po torfowisku o głębokości przekraczającej 6 metrów. W Starym Załuczu zwiedzaliśmy Muzeum poleskie, w którym znajdują się przedmioty codziennego użytku oraz fauna i flora tam występująca.
O godzinie 1200 w czasie wycieczki uczestniczyliśmy w Mszy Św. poświęconej pamięci żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza w Wytycznie, prowadzącym Mszę był między innymi przyjaciel Naszej OSP Ks. kapelan ppłk. Mirosław Kurjaniuk. W drodze powrotnej zorganizowaliśmy ognisko, przy którym upiekliśmy smaczne kiełbaski. W związku z tym, że pogoda była wyśmienita udaliśmy się do miejscowości Sławatycze na lody Pana Zycha.

 

Działalność w 2012 roku rozpoczęto od organizacji Walnego Zgromadzenia członków OSP, które odbyło się w dniu  22.01.2012 roku. Wśród zaproszonych gości w zebraniu uczestniczyli druh Andrzej Czapski – prezydent Miasta Biała Podlaska, Ks. Dariusz Cabaj – proboszcz parafii w Tucznej, druh Zygmunt Litwiniuk – Wójt gminy Tuczna, ASP. Leszek Stubiński – PSP w Białej Podlaskiej, druh Grzegorz Panasiuk – Skarbnik UG Tuczna. Na zebraniu omawiano sprawy organizacji Jubileuszu 100-lecia OSP Tuczna oraz inne sprawy dotyczące działalności straży. Przygotowując salę widowiskową do jubileuszu w dniu 22.03.2012 roku rozebrano scenę powiększając w ten sposób gabaryty Sali. W dniu 03.05.2012 roku o godzinie 1100 w kościele Św. Anny w Tucznej odprawiona została Msza Św. W intencji straży i strażaków, które poprzedzało zapalenie Znicza Pamięci na miejscowym cmentarzu i dokonali tego druh Eugeniusz Panasiuk i druh Tadeusz Buczyński w asyście pocztu sztandarowego i kompani honorowej OSP.
Następnie po Mszy Św. Zapalono Znicz Pamięci przy Pomniku Powstańców Styczniowych i dokonali tego druh Tadeusz Józef Bojarczuk i druh Tadeusz Buczyński. Ponadto w czasie Mszy Św. Dokonano poświęcenia figurki Św. Floriana – patrona strażaków. Figurka ta w późniejszym terminie została umieszczona na budynku Domu Strażaka w Tucznej. W tym też roku ustawiono na placu kościoła Św. Anny w Tucznej pomnik Jana Pawła II oraz wykonano elewację tego pomnika.
Ponadto w dniu 03.05.2012 roku około godziny 1500 w Tucznej w okolicy basenu przeciwpożarowego przeprowadzono ćwiczenia zgrywające jednostek OSP z terenu gminy Tuczna. Druhowie w dniu 06.05.2012 roku uczestniczyli w pielgrzymce do Sanktuarium w Kodniu, gdzie udaliśmy się autokarem z firmy „Szwagry” w liczbie 25 druhów.
Wykonano wiele prac remontowych Domu Strażaka – malowanie dachu, naprawa elewacji zewnętrznej, malowanie Sali widowiskowej i klatki schodowej, jak również malowanie pokojów zarządu i pomieszczeń naczelnika straży. Wszystkie te prace wykonywali druhowie w czynie społecznym. W związku z tym, że dokonano malowania sali widowiskowej zakupiono również nowe firany w okna, oraz uzupełniono stan naczyń w wypożyczalni. Zakupiono sprzęt na wyposażenie jednostki w postaci oddymiacza. W 2012 roku druhowie uczestniczyli 25 razy w akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym pożary 9 i 7 razy inne zdarzenia.

 

Trwają przygotowania do Jubileuszu 100-lecia OSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sponsorzy