Aktywne Pogranicze - Ankieta

Szanowni Państwo,

zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku 2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030 opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.

Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać instytucję, w imieniu której występujecie.

Ankiet dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru AKTYWNEGO POGRANICZA obejmującego gminy: Hanna, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Piszczac, Rokitno, Sławatycze, Gmina Terespol, Miasto Terespol, Tuczna i Zalesie

Link do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/6HCBZwpPY8AFTK4p6

Link do papierowej wersji ankiety: Aktywne Pogranicze - Ankieta

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO – ODPADY KOMUNALNE

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BANKOWEGO – ODPADY KOMUNALNE

Urząd Gminy Tuczna  informuje, że w związku ze zmianą art. 6r. ust. 1 ab ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 6 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od miesiąca stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać u sołtysa lub na nowe konto o numerze: 

55 8025 0007 0550 0390 2000 0280

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

Apel do hodowców drobiu

Ptasia grypa – apel do hodowców drobiu

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.


Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Ulotka informacyjna

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Świetlica  Środowiskowa „Salka Krasnalka”

działająca przy GOPS Tuczna

 zaprasza na 

 KIERMASZ

BOŻONARODZENIOWY

 w dniu 15 grudnia (niedziela) w godz. 8.00 – 13.00

na placu przy kościele w Tucznej

Dla zainteresowanych do nabycia

stroiki świąteczne

ozdoby

kartki świąteczne

 

    ZAPRASZAMY

                

Informacja Wojewody Lubelskiego wirus ptasiej grypy

 Lublin, 2 stycznia 2020 r.

ZK-III.68.9.2020


Pani/Pan
Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta,
Starosta
wszyscy na terenie województwa
lubelskiego


W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego zwracam się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie wśród hodowców drobiu informacji o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy. W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:
1. zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa;
2. zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa;
3. nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich;
4. stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu;
5. stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.
Jednocześnie informuję, że mieszkańcy i hodowcy powinni zgłaszać do lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii, wójta/burmistrza/prezydenta miasta, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu oraz ptactwa dziko żyjącego.


Wojewoda Lubelski
/-/
Lech Sprawka

Zakończenie III edycji akcji

GMINA TUCZNA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

SEGREGACJA ODPADÓW PRZYNOSI OWOCE