Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Wójt Gminy Tuczna informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczna opublikowane zostało ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Treść tego dokumentu znajduje się pod adresem: https://ugtuczna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=106&action=details&document_id=2041255

Erasmus plus

Zaangażowanie pana Wójta Zygmunta Litwiniuka w sprawy edukacji zostało uwieńczone  realizacją projektu w ramach programu Erasmus plus  dofinansowanego przez Unię Europejską dotyczącego wyjazdu    32 uczniów i 5 nauczycieli  Szkoły Podstawowej  im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej do Grecji w ramach  mobilności ponadnarodowej  nr projektu  2023-1-PL01-KA121- SCH-000139015  - Mobilność uczniów i kadry szkolnej. Uczniowie klas VI-VIII podzieleni na dwie grupy : ekologiczną i informatyczną w dniach 19.05.2024 r.- 31.05.2024r. uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych z  zakresu ekologii i technologii informacyjnej  w  I Gimnazjum w Katerini w Grecji podwyższając i doskonaląc swoje kompetencje kulturowe, społeczne, językowe, informatyczne oraz  wzmacniając postawy proekologiczne.

Pobyt w uroczym miasteczku Platamonas u podnóża masywu Olimpu na  malowniczym terenie Pierii charakteryzował się wysoką dynamiką działań. Uczestnicy programu  z zapartym tchem zwiedzali skalne miasteczko Stare Pantailemonas, formacje skalne – Meteory zaliczane do list światowego dziedzictwa UNESCO , tanecznie spędzili czas na statku w podróży morskiej do Skiatos,  a w Litochoro wędrując wąwozem Enipeas podziwiali Wodospady Zeusa i Wanny Afrodyty.

Dwutygodniowa wizyta  nauczycieli i uczniów  w innym państwie Europy o nieco  odmiennym klimacie, języku religii  i kulturze  z pewnością  uświadomiła uczestnikom przedsięwzięcia przynależność do Europy oraz otworzyła umysły  na fakt, że  odmienne postawy ,poglądy  czy wierzenia nie powinny wpływać na zachowanie pozytywnych relacji.

Dzień wolny od pracy Urzędu Gminy Tuczna

Komunikat Wójta Gminy Tuczna

 

W związku z Zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Tuczna z dnia 19 kwietnia 2024 r. informujemy,


że dzień 2 maja 2024
r. (czwartek) ustala się dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Tuczna.

Koncert Wielkanocny 2024

Wesołych Świąt

GMINA TUCZNA REALIZUJE WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024 – 2028 (Moduł 1 i 2)

 

 

GMINA TUCZNA REALIZUJE WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024 – 2028 (Moduł 1 i 2)

 Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 315 000 zł

Całkowita wartość zadania: 393 750 zł

Data podpisania umowy: 25 marzec 2024 r.

sponsorzy