Wnioski dotyczące odnawialnych źródeł energii

Wnioski dotyczące odnawialnych źródeł energii

(kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę)

 

W związku z planowanym przystąpieniem do naboru wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE zapraszamy do składania deklaracji dotyczących odnawialnych źródeł energii.

W przypadku chęci uczestnictwa w projekcie należy złożyć odpowiednią deklarację oraz umowę użyczenia .

Deklaracje wraz z umowami użyczenia należy składać w Urzędzie Gminy Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna w terminie do dnia 12.08.2019 r.

Informacje na temat naboru wniosków dostępne są pod nr tel. 83 377 10 03 lub w Urzędzie Gminy Tuczna pok. nr 15.

Poniżej znajdują się wzory poszczególnych deklaracji oraz umów użyczenia.

1. Deklaracja - panele fotowoltaiczne

2. Deklaracja - kolektory słoneczne

3. Deklaracja - pompy ciepła

4. Deklaracja - kotły na biomasę

5. Umowa użyczenia - panele fotowoltaiczne

6. Umowa użyczenia -kolektory słoneczne

7. Umowa użyczenia -pompy ciepła

8. Umowa użyczenia -kotły na biomasę

Spotkanie informacyjne 2 sierpnia 2019 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę).

W związku z planowanym przystąpieniem do naboru wniosków ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Wójt Gminy Tuczna zaprasza Mieszkańców na spotkanie informacyjne którego tematem będą m.in. sprawy finansowe oraz techniczne dotyczące instalacji.

Spotkanie odbędzie się 2 sierpnia 2019 r. (piątek) o godzinie 14:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznej, Tuczna 86.

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

PSW nowy kierunek

WWKZ 2019

Informacja Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie technologii 5G

Szanowni Państwo,

w dniu 4 lipca 2019 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usługi sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W najbliższym tygodniu prace nad ustawą rozpoczyna Senat RP.

Poniżej treść pisma oraz przewodnik po technologii 5G.

Pismo do samorządów

Przewodnik po 5G

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywny Senior na czasie"

W związku z realizacją Projektu pt. "Aktywny Senior na czasie" nr RPLU.11.02.00-06-0152/18 w ramach osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Regulamin naboru "Aktywny Senior na czasie"

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w Polsce

Rok: 2019; okres: 04 (21.IV - 20.VI)

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

W czwartym okresie raportowania tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -36 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 1 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV-10 VI).

Największy deficyt wody od -170 mm do -209 mm w prezentowanym sześciodekadowym okresie wystąpił na obszarze Pojezierza Lubuskiego. Duży deficyt wody wynoszący od -120 do -170 mm notowano na terenie zachodniej części Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej, Śląskiej, Podlaskiej, w południowej części Niziny Mazowieckiej, na Polesiu Lubelskim oraz we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego. Na dużym obszarze kraju niedobór wody wynosił od -60 do -119 mm. Natomiast na południu Polski oraz na Pojezierzu Mazurskim notowano wartości KBW od -59 mm po wartości dodatnie.

Komunikat IMGW 14.06.19

sponsorzy