Koncert Wielkanocny 2024

Wesołych Świąt

GMINA TUCZNA REALIZUJE WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024 – 2028 (Moduł 1 i 2)

 

 

GMINA TUCZNA REALIZUJE WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” na lata 2024 – 2028 (Moduł 1 i 2)

 Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy, w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Środki z budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych.

Wartość dofinansowania: 315 000 zł

Całkowita wartość zadania: 393 750 zł

Data podpisania umowy: 25 marzec 2024 r.

Otwarcie Klub Senior +

Choinka Noworoczna 2024

sponsorzy