Biuletyn Gminy Tuczna 2021

Drodzy Mieszkańcy !!!

Zachęcam do zapoznania się z elektroniczna wersją Biuletynu Gminy Tuczna.

 

Wójt Gminy Tuczna

Zygmunt Litwiniuk

Biuletyn Gminy Tuczna

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 27 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO  Asystenta rodziny

z dnia 27 lipca 2021 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystent rodziny

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Tuczna 191 A, 21-523 Tuczna

 

 1. Określenie stanowiska:

 

Asystent rodziny        

 

 1. Rodzaj zatrudnienia:

 

Umowa zlecenie w wymiarze 16 godzin w miesiącu

 

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 

 1. a) posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu prac y z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608);

 1. b) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. c) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. e) posiada obywatelstwo polskie;
 5. f) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • wymogi pożądane:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,
 2. wysoka kultura osobista,
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność rozwiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 8. kreatywność,
 9. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 10. nieposzlakowana opinia,
 11. umiejętność pracy w grupie,
 12. prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami samorządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagane dokumenty:

 1. CV: list motywacyjny – pisany odręcznie.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej.
 3. Oświadczenie o niekaralności.
 4. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny.
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych.
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona.
 8. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. z 2020 r. poz. 1320) przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą Tuczna 191A, 21-523 Tuczna w przeprowadzeniu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zawierającego ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz, że przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Konkursu „Polska od kuchni”

Koło Gospodyń Wiejskich w Choroszczynce wzięło udział w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich i zakwalifikowało się do półfinału konkursu „Polska od kuchni” , który odbędzie się w dniu 7-go sierpnia 2021 roku na rynku głównym w Zamościu. KGW będzie reprezentowane w  dwóch kategoriach:

- w kategorii „Konkurs kulinarny” dziewczyny przygotowały ciasto pod nazwą „Dziad Choroszczański”;

- w kategorii „Konkurs artystyczny” zostanie wystawiona wyszywanka Pani Bożeny Kołtun – wiersz o Choroszczynce.

Prosimy o głosowanie na w/w koło wysyłając  SMS do dnia 7 sierpnia 2021 roku do godziny  13-tej na nr:

 1. w kategorii – konkurs kulinarny na nr 7248 o treści POK.3306
 2. w kategorii – konkurs artystyczny na nr 7248 o treści POK.4248

Rolniku weź udział w projekcie! Otrzymaj dotację dla swojego gospodarstwa!

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu wraz z EIT Food CLC North-East – Europejskim Instytutem Technologii zaprasza do udziału w projekcie pn. „Regeneratywna rewolucja w rolnictwie”. Głównym celem projektu jest wsparcie grupy liderów adopcji oraz promocja praktyk rolnictwa regeneratywnego w Polsce poprzez przeszkolenie wybranej grupy rolników w zakresie wdrażania praktyk agrotechnicznych, wymiany wiedzy i zdobycia umiejętności z zakresu rolnictwa regeneratywnego, tj. m.in. technik wykonywania zabiegów agrotechnicznych, które mają na celu odtworzenie i utrzymanie potencjału plonotwórczego gleby, zwiększenie bioróżnorodności oraz rozwój zdrowia gleby.

 

Uczestnikami projektu będzie 30-tu rolników wyłonionych na podstawie kwestionariusza aplikacyjnego. Następnie zostaną przeprowadzone dwudniowe warsztaty tematyczne z zakresu najlepszych praktyk rolnictwa regeneartywnego. Spośród 30-tu uczestników zostanie wybranych 6-ciu rolników, którzy wezmą udział w dalszym etapie projektu - tworzeniu planu poprawy gospodarstwa. Po pomyślnym opracowaniu planu działania dla rolnictwa regeneracyjnego rolnik otrzyma wsparcie w postaci bezzwrotnej dotacji 2 500,00 EUR.

Czas realizacji projektu: lipiec - grudzień 2021 r.

Projekt skierowany jest do rolników z całego kraju z wyłączeniem województwa dolnośląskiego, pomorskiego oraz miasta Warszawa.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne. Wszelkie koszty związane z udziałem w spotkaniach projektowych (tj. koszty dojazdu, zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) pokrywa realizator projektu. Projekt realizowany będzie w formie stacjonarnej oraz zdalnej. O miejscu i terminie spotkań poinformujemy niezwłocznie po ich ustaleniu.

Liczba miejsc jest ograniczona i nie może przekraczać 30 osób w projekcie. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie punktacja z kwestionariusz aplikacyjnego. W załączeniu dostępny harmonogram udziału w projekcie.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są pod linkiem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/apps/forms/it3STjkR3YApaCyHlink zewnętrzny

Termin zgłoszeń: 30 lipca 2021 r.

Osoba do kontaktu: Justyna Bator, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 48 365 69 37 .

"EIT Food – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności – to wiodąca europejska inicjatywa na rzecz innowacji w zakresie żywności, której celem jest uczynienie systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym, zdrowym i godnym zaufania 

 

Zapraszamy na szkolenie PUE ZUS 300+ oraz Bon Turystyczny

Drodzy Mieszkańcy!!

od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie w ramach programu „DOBRY START” można składać tylko elektronicznie. Obsługą wniosków i wypłatą świadczeń na rachunek bankowy będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby ułatwić rodzicom i opiekunom złożenie wniosku w ramach tego programu proponujemy Państwu współpracę i wsparcie ze strony naszych pracowników. Na dyżurze w Państwa jednostkach nasz pracownik mógłby pomóc zainteresowanym osobom złożyć wniosek, założyć profil na PUE ZUS oraz udzielać informacji o programie.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą propozycją lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z Anną Jakubowicz tel. 83 341 63 50 lub 502 007 542

Dodatkowo zapraszam serdecznie na spotkanie z pracownikami ZUS dnia 12 lipca godz. 9:00 do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tucznej.

OGŁOSZENIE uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 OGŁOSZENIE

uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

Pod koniec czerwca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje uruchomienie drugiego naboru dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolnej. Gminy oraz związki międzygminne będą mogły składać wnioski o dofinansowanie dla tego działania. 

Aby ocenić ilość i rodzaj posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, prosimy rolników z terenu gminy Tuczna o złożenie stosownego oświadczenia w tym zakresie.

W związku z powyższym, w ramach inwentaryzacji odpadów rolniczych, przyjmowane będą oświadczenia rolników, dotyczące ilości posiadanych odpadów, tj.:

 

 1. Folia rolnicza
 2. Siatka do balotów
 3. Sznurek do balotów
 4. Worki po nawozach
 5. Worki typu Big Bag

 

Druki oświadczeń - do pobrania

 

 

Termin składania oświadczeń -  do 31 lipca 2021r.

Miejsce składania oświadczeń : Urząd Gminy Tuczna, pokój nr 21

 Prosimy o czytelne i kompletne wypełnianie składanych oświadczeń.

 Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyjęciem do odbioru w/w odpadów rolniczych. Poprawnie wypełnione oświadczenie posłuży do sporządzenia inwentaryzacji odpadów rolniczych, wyłącznie z terenu gminy Tuczna.

sponsorzy