Urząd Gminy

Siedzibą Urzędu Gminy jest miejscowość Tuczna. Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), innymi ustawami szczegółowymi, Statutem Gminy, uchwałami Rady Gminy i oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane Gminie z mocy ustaw a także zadania przejęte w drodze porozumień z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadania zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych i referendów. Urząd Gminy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy, kierownikiem Urzędu Gminy jest Wójt Gminy.

Zadaniem Urzędu jest zapewnienie pomocy organizacyjnej organom Gminy w wykonywaniu zadań według ich właściwości.

Do zadań Urzędu należy w szczególności:

1) przygotowanie projektów uchwał, sprawozdań, analiz i materiałów na obrady Rady oraz dla potrzeb Wójta,

2) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,

3) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady i Komisji Rady,

4) zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków obywateli,

5) realizacja zadań w zakresie obronności kraju i obrony cywilnej na terenie gminy,

6) prowadzenie postępowania oraz przygotowanie i wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w ramach udzielonego przez Wójta upoważnienia i realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji publicznej,

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych, Dzienników Urzędowych Województwa Lubelskiego, Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich oraz udostępnienie ich do powszechnego wglądu w Urzędzie Gminy,

8) podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejawnych,

9) ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

W skład Urzędu wchodzi:

1) Jednoosobowe stanowiska pracy do spraw:

a) Urzędu Stanu Cywilnego,

b) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c) Stanowisko ds. organizacyjno- administracyjnych,

d) Stanowisko ds. inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy europejskich,

e) Stanowisko ds. gospodarki komunalnej,

f) Stanowisko ds. oświaty, kultury fizycznej i ochrony zdrowia,

g) Stanowisko ds. drogownictwa i ochrony środowiska.

2) Referat do spraw finansowych -podatkowy w skład, którego wchodzą stanowiska:

a) Stanowisko ds. wymiaru podatku,

b) Stanowisko ds. księgowości podatkowej,

c) Stanowisko ds. księgowości budżetowej,

d) Obsługa kasowa.

3) Stanowiska obsługi i pomocnicze do spraw:

a) obsługi – woźna,

b) kierowca- mechanik w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tucznej,

c) konserwatorzy sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Bokince Królewskiej, Dąbrowicy Dużej, Matiaszówce i Międzylesiu ( ryczałt),

d) obsługa prawna ( zlecenie),

e) pracownik gospodarczy.

2. Kierownikiem referatu finansowo – podatkowego jest Skarbnik Gminy.

Pracownicy Urzędu działają w oparciu o przepisy prawa i są zobowiązani do ich przestrzegania. Każdy pracownik ma obowiązek wykonywania zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie. Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza i Skarbnika. Sekretarz Gminy realizuje zadania określone przez wójta w pisemnych upoważnieniach i ponosi przed Wójtem odpowiedzialność za realizację wyznaczonych zadań. W przypadku nieobecności Wójta, Sekretarz Gminy pełni zastępstwo, którego zakres rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje wójta. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu są obowiązani służyć gminnej społeczności. Gospodarowanie mieniem publicznym powinno odbywać się w sposób racjonalny z uwzględnieniem szczególnej staranności przy zarządzaniu mieniem komunalnym. Roboty budowlane, usługi i dostawy realizowane zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do współdziałania w realizacji zadań Urzędu, a w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

 

 

sponsorzy