Zakończenie projektu

Lokalny Program Rewitalizacji

Gmina Tuczna zakończyła proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, realizowanym w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji podstawą do ożywienia społeczno-gospodarczego Gminy Tuczna”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dokument został przyjęty na sesji Rady Gminy Tuczna Uchwałą Nr XXVII/133/17 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023.

LPR Tuczna

Prognoza oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie konsultacje społeczne

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY TUCZNA NA LATA 2017-2023

 Wójt Gminy Tuczna

 przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 27 kwietnia 2017 roku.

 Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna, pok. nr 15 w okresie od 6 kwietnia 2017 roku do 27 kwietnia 2017 roku (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej http://www.gminatuczna.pl/index.php/rewitalizacja

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów LPR oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej http://www.gminatuczna.pl/index.php/rewitalizacja:

 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR”;

 przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Tuczna, Tuczna 191A, 21-523 Tuczna z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”.

 

 

WÓJT GMINY

 mgr Zygmunt Litwiniuk

  1. Lokalny Program Rewitalizacji
  2. Obwieszczenie o konsultacjach
  3. Prognoza oddziaływania na Środowisko LPR Tuczna_06 04 2017
  4. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG –LPR
  5. FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG -POS

Rewitalizacja - Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne

 

W dniu 2 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna, odbyło się spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Na spotkanie przybyli mieszkańcy, w tym sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad pracy nad Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz zaprezentowano wstępne wyniki diagnozy społeczno - gospodarczej gminy wraz z identyfikacją obszarów zdegradowanych oraz obszarów rewitalizacji w gminie Tuczna. Przedstawione również zostały wstępne propozycje wizji oraz celów rozwoju obszaru rewitalizacji wraz z identyfikacją przykładowych kierunków działań. 

 

W załączeniu prezentacja ze spotkania.

 

Rewitalizacja - Lokalny Program Rewitalizacji – propozycje projektów

Gmina Tuczna jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Tuczna w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: sołectwo Tuczna I – podobszar 2, sołectwo Tuczna II – podobszar 3, sołectwo Bokinka Królewska, sołectwo Wólka Zabłocka oraz sołectwo Żuki.

W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Tuczna mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 10 marca 2017 r.  Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Tuczna - Pan Andrzej Harasimuk (nr tel. 83 377 10 03).

Karta projektów

Załącznik nr 1

Rewitalizacja - Spotkanie konsultacyjne Lokalny Program Rewitalizacji

 Wójt Gminy Tuczna serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno - konsultacyjne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023. Spotkanie odbędzie się 2 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tuczna.

 Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w proces opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji 

  Agenda spotkania stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Rewitalizacja - Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017-2023. Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 1 marca 2017 r. Uwagi można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tuczna, wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Tuczna 191A, 21-523 Tuczna z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR”, lub wysłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR.” Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Tuczna - Pan Andrzej Harasimuk (nr tel. 83 377 10 03).

Diagnoza:

https://drive.google.com/file/d/0B-wdjKfUmMRVTTlod2xUTW9ZQmM/view

https://drive.google.com/file/d/0B-wdjKfUmMRVTmZyZk5uNDJXNTQ/view

Formularz uwag:

https://drive.google.com/file/d/0B-wdjKfUmMRVd3hiY3pBLVhPNk0/view

 

 

REWITALIZACJA

 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Tuczna uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tuczna na lata 2017 - 2023" oraz Zarządzeniem  Nr 6/17 Wójta Gminy Tuczna z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pozwoli wyznaczyć obszary wymagające rewitalizacji na terenie Gminy Tuczna.

 

Ankieta jest w dostępna w Urzędzie Gminy Tuczna pokój nr 15 oraz do pobrania z poniższego linku. Wypełnione ankiety należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tuczna, Tuczna 191A w godzinach pracy Urzędu lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13 lutego 2017 r.

ANKIETA

 

sponsorzy