Informacja KOWR Lublin 02.06.2021

Administrowanie funduszami promocji produktów rolno-spożywczych

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno–spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), utworzono 10 odrębnych funduszy promocji:

 • Fundusz Promocji Mleka;
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego;
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego;
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego;
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego;
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych;
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw;
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego;
 • Fundusz Promocji Ryb;
 • Fundusz Promocji Roślin Oleistych (wprowadzony z dniem 1 sierpnia 2019 r.).

 

Fundusze promocji zostały utworzone w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia oraz promocji produktów rolno-spożywczych.

Każdy fundusz jest zarządzany przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków
(3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz
1 przedstawiciela izb rolniczych.). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.
Do kompetencji komisji zarządzających należy:

 • reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra właściwego do spraw rynków rolnych, innych organów administracji publicznej w zakresie zarządzania funduszem promocji właściwym dla danej branży;
 • ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań;
 • opracowywanie planu finansowego funduszu;
 • sporządzanie sprawozdania rzeczowego funduszu;
 • uchwalanie regulaminu danej komisji;
 • opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji;
 • przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych:
  • regulaminu danej komisji,
  • zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji i planów finansowych danego funduszu promocji w zakresie realizacji celów,
  • sprawozdania rzeczowego i sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy promocji,
  • strategii promocji opracowanej dla branży.

Do zadań KOWR należy wyłącznie administrowanie funduszami promocji oraz obsługa rachunków bankowych poszczególnych funduszy.

Dyrektor Generalny KOWR:

 • dysponuje środkami funduszy promocji na podstawie uchwał komisji zarządzających,
 • zapewnia obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszy i komisji,
 • sporządza sprawozdania z wykonania planu finansowego funduszy,
 • ustala w drodze decyzji wysokości wpłat na Fundusz Promocji Mleka,
 • odmawia realizacji uchwał komisji zarządzających niezgodnych z przepisami prawa.

Treść Pisma.

sponsorzy